Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia to unikatowy kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ. Realizowane przedmioty dotyczą wybranych zagadnień fizyki i wybranych zagadnień chemii, tak aby jak najefektywniej studiować naukę o zaawansowanych materiałach.

Studia ZMiN przygotowują kadry dla gałęzi przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i funkcjonalnych materiałach nowej generacji (takich jak: nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki) oraz kadry dla przemysłowych i akademickich laboratoriów badawczych i rozwojowych. Zrozumienie funkcjonowania nowoczesnych materiałów, zasad ich projektowania, konstruowania i technologii wytwarzania wymaga głębokiej znajomości zjawisk fizycznych i chemicznych na poziomie kwantowym. Tego można się nauczyć podczas studiów ZMiN.

Studia ZMiN pierwszego stopnia (licencjackie, 3-letnie)

Najważniejsze przedmioty na dwu pierwszych latach studiów to: podstawy fizyki (Mechanika, Termodynamika, Elektromagnetyzm, Optyka), chemia (Nieorganiczna, Analityczna, Fizyczna, Ciała stałegooraz Organiczna) oraz matematyka (Analiza i Algebra). Uzupełnieniem są kursy informatyczne i lektorat angielskiego. Potem zaczynają się bardziej zaawansowane kursy teoretyczne, takie jak: Mechanika kwantowa, Chemia kwantowa, Podstawy fizyki fazy skondensowanej oraz zorientowane bardziej praktycznie: Elektronika, Metody badania materiałów, Polimery, Biomateriały i nanomateriały, Fotonika, nanotechnologia i mikroelektromechanika. Bardzo dużą część studiów ZMiN stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne, odbywające się w nowoczesnych laboratoriach. Od 2017/8 roku zarówno budynek Wydziału FAIS jak w Wydziału Chemii są obok siebie na III Kampusie UJ.

Studia ZMiN umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii.

Studia ZMiN drugiego stopnia (magisterskie, 2-letnie)

Pierwszy semestr studiów ZMiN drugiego stopnia  jest wspólny dla wszystkich studentów. Zawiera obszerny kurs dotyczący materiałów magnetycznych, nadprzewodzących, ciekłych kryształów i polimerów, materiałów fotonicznych i biomateriałów. Osobny kurs nanotechnologii omawia metody wytwarzania i własności nanostruktur. Zajęcia laboratoryjne dotyczą różnych metod badań materiałów: spektroskopii, mikroskopii elektronowej i mikroanalizy.

Od drugiego semestru, studenci wybierają jeden z dwu zestawów kursów (ścieżkę w programie studiów). Jedna ścieżka jest realizowana w większości na Wydziale FAIS UJ, a druga na Wydziale Chemii UJ. Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich studentów przez cztery semestry.

Ścieżka Zaawansowane materiały, nanotechnologia i fotonika (Wydział FAIS) zawiera kursy dotyczące m.in. elektroniki plastikowej, fizyki powierzchni i nanostruktur. Dwa kursy dotyczą fotoniki: młodej i interdyscyplinarnej techniki w której światło, czyli fotony, jest nośnikiem sygnałów, podobnie jak elektrony w elektronice. Wszystkie te kursy zawierają elementy zaawansowanej fizyki, ponieważ własności omawianych układów wynikają z mechaniki kwantowej.

Ścieżka Biomateriały i nanomateriały (Wydział Chemii) zawiera kursy dotyczące oddziaływania różnych materiałów, makromolekuł oraz innych specyficznych układów z żywymi organizmami. Drugim tematem jest projektowanie, synteza i właściwości nanomateriałów o wyspecjalizowanych funkcjach, np. sensorów chemicznych, sit molekularnych, katalizatorów i narzędzi molekularnych, fotomateriałów, membran polimerowych w ogniwach paliwowych czy hydrożeli. Celem jest zaznajomienie studentów z relacjami pomiędzy strukturą i funkcją takich układów, oraz dostarczenie teoretycznych i doświadczalnych podstaw do projektowania nowych bio- i nanomateriałów o unikalnych właściwościach użytkowych.

Istotną częścią w obu ścieżkach są pracownie specjalistyczne odbywające się w różnych laboratoriach naukowych poszczególnych wydziałów oraz dwusemestralna pracownia magisterska, realizowana w wybranej przez studenta grupie badawczej. Program uzupełniają seminaria oraz liczne kursy do wyboru.

Dokładniejszy plan studiów ZMiN 2-giego stopnia jest na stronie sylabus.uj.edu.pl 

Kwalifikacje absolwenta

Współczesna nauka o materiałach obejmuje szereg interdyscyplinarnych zagadnień i wykracza poza program tradycyjnych kierunków uniwersyteckich i technicznych. Absolwent studiów na kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia uzyska interdyscyplinarne wykształcenie ogólne w zakresie nauki o materiałach i technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów, oraz zaawansowane przygotowanie zawodowe w jednej z wybranych specjalizacji. Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w tzw. sektorze zaawansowanych technologii, w tym w placówkach badawczych o typowo akademickim charakterze jak i w laboratoriach naukowo-badawczych związanych bezpośrednio z przemysłem oraz zakładach przemysłowych stosujących w produkcji technologie oparte na nowych osiągnięciach w dziedzinie badań materiałowych. Plan studiów obejmujące również kursy ekonomiczne i menadżerskie, przygotowuje również absolwentów tego kierunku do rozwijania własnej działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

Oferujemy

  • naukę współczesnej fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, a także matematyki wyższej i informatyki,
  • dostęp do laboratoriów fizycznych, chemicznych i komputerowych, biblioteki, narzędzi opracowywania danych, nowoczesnego oprogramowania naukowo-badawczego, publikacji naukowych,
  • możliwość współudziału w prowadzonych przez nas badaniach i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi,
  • międzynarodową wymianę studencką w ramach europejskiego programu Sokrates/Erasmus.