Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia to unikatowy kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Chemii UJ. Realizowane przedmioty dotyczą wybranych zagadnień fizyki i wybranych zagadnień chemii, tak aby jak najefektywniej studiować naukę o zaawansowanych materiałach.

Studia ZMiN przygotowują kadry dla gałęzi przemysłu opartych na nowoczesnych technologiach i funkcjonalnych materiałach nowej generacji (takich jak: nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, zaawansowane materiały dla współczesnej elektroniki i optoelektroniki) oraz kadry dla przemysłowych i akademickich laboratoriów badawczych i rozwojowych. Zrozumienie funkcjonowania nowoczesnych materiałów, zasad ich projektowania, konstruowania i technologii wytwarzania wymaga głębokiej znajomości zjawisk fizycznych i chemicznych na poziomie kwantowym. Tego można się nauczyć podczas studiów ZMiN.

Studia ZMiN pierwszego stopnia (licencjackie, 3-letnie)

Najważniejsze przedmioty na dwu pierwszych latach studiów to: podstawy fizyki (Mechanika, Termodynamika, Elektromagnetyzm, Optyka), chemia (Nieorganiczna, Analityczna, Fizyczna, Ciała stałegooraz Organiczna) oraz matematyka (Analiza i Algebra). Uzupełnieniem są kursy informatyczne i lektorat angielskiego. Potem zaczynają się bardziej zaawansowane kursy teoretyczne, takie jak: Mechanika kwantowa, Chemia kwantowa, Podstawy fizyki fazy skondensowanej oraz zorientowane bardziej praktycznie: Elektronika, Metody badania materiałów, Polimery, Biomateriały i nanomateriały, Fotonika, nanotechnologia i mikroelektromechanika. Bardzo dużą część studiów ZMiN stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne, odbywające się w nowoczesnych laboratoriach. Od 2017/8 roku zarówno budynek Wydziału FAIS jak w Wydziału Chemii są obok siebie na III Kampusie UJ.

Studia ZMiN umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki, chemii, nauki o materiałach i podstaw nanotechnologii.

Studia ZMiN drugiego stopnia (magisterskie, 2-letnie)

Pierwszy semestr studiów ZMiN drugiego stopnia  jest wspólny dla wszystkich studentów. Zawiera obszerny kurs dotyczący materiałów magnetycznych, nadprzewodzących, ciekłych kryształów i polimerów, materiałów fotonicznych i biomateriałów. Osobny kurs nanotechnologii omawia metody wytwarzania i własności nanostruktur. Zajęcia laboratoryjne dotyczą różnych metod badań materiałów: spektroskopii, mikroskopii elektronowej i mikroanalizy.

Od drugiego semestru, studenci wybierają jeden z dwu zestawów kursów (ścieżkę w programie studiów). Jedna ścieżka jest realizowana w większości na Wydziale FAIS UJ, a druga na Wydziale Chemii UJ. Część zajęć pozostaje wspólna dla wszystkich studentów przez cztery semestry.

Ścieżka Zaawansowane materiały, nanotechnologia i fotonika (Wydział FAIS) zawiera kursy dotyczące m.in. elektroniki plastikowej, fizyki powierzchni i nanostruktur. Dwa kursy dotyczą fotoniki: młodej i interdyscyplinarnej techniki w której światło, czyli fotony, jest nośnikiem sygnałów, podobnie jak elektrony w elektronice. Wszystkie te kursy zawierają elementy zaawansowanej fizyki, ponieważ własności omawianych układów wynikają z mechaniki kwantowej.

Ścieżka Biomateriały i nanomateriały (Wydział Chemii) zawiera kursy dotyczące oddziaływania różnych materiałów, makromolekuł oraz innych specyficznych układów z żywymi organizmami. Drugim tematem jest projektowanie, synteza i właściwości nanomateriałów o wyspecjalizowanych funkcjach, np. sensorów chemicznych, sit molekularnych, katalizatorów i narzędzi molekularnych, fotomateriałów, membran polimerowych w ogniwach paliwowych czy hydrożeli. Celem jest zaznajomienie studentów z relacjami pomiędzy strukturą i funkcją takich układów, oraz dostarczenie teoretycznych i doświadczalnych podstaw do projektowania nowych bio- i nanomateriałów o unikalnych właściwościach użytkowych.

Istotną częścią w obu ścieżkach są pracownie specjalistyczne odbywające się w różnych laboratoriach naukowych poszczególnych wydziałów oraz dwusemestralna pracownia magisterska, realizowana w wybranej przez studenta grupie badawczej. Program uzupełniają seminaria oraz liczne kursy do wyboru.

Dokładniejszy plan studiów ZMiN 2-giego stopnia jest na stronie sylabus.uj.edu.pl 

Kwalifikacje absolwenta

Współczesna nauka o materiałach obejmuje szereg interdyscyplinarnych zagadnień i wykracza poza program tradycyjnych kierunków uniwersyteckich i technicznych. Absolwent studiów na kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia uzyska interdyscyplinarne wykształcenie ogólne w zakresie nauki o materiałach i technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów, oraz zaawansowane przygotowanie zawodowe w jednej z wybranych specjalizacji. Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w tzw. sektorze zaawansowanych technologii, w tym w placówkach badawczych o typowo akademickim charakterze jak i w laboratoriach naukowo-badawczych związanych bezpośrednio z przemysłem oraz zakładach przemysłowych stosujących w produkcji technologie oparte na nowych osiągnięciach w dziedzinie badań materiałowych. Plan studiów obejmujące również kursy ekonomiczne i menadżerskie, przygotowuje również absolwentów tego kierunku do rozwijania własnej działalności w sektorze zaawansowanych technologii.

Oferujemy

  • naukę współczesnej fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, a także matematyki wyższej i informatyki,
  • dostęp do laboratoriów fizycznych, chemicznych i komputerowych, biblioteki, narzędzi opracowywania danych, nowoczesnego oprogramowania naukowo-badawczego, publikacji naukowych,
  • możliwość współudziału w prowadzonych przez nas badaniach i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi,
  • międzynarodową wymianę studencką w ramach europejskiego programu Sokrates/Erasmus.