Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fizyka dla firm

Rekrutacja

Informacje ogólne dotyczące rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji na kierunek Fizyka dla firm

Plan zajęć

 

Informacje ogólne

Fizyka dla Firm jest nowym 3-letnim kierunkiem studiów licencjackich skierowanym do osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, którzy oprócz tradycyjnej edukacji uniwersyteckiej pragną rozwijać cały szereg umiejętności praktycznych. Łącząc ze sobą elementy klasycznego kursu fizyki, dostarczającego solidnego zasobu wiedzy i kształtującego umiejętności analitycznego myślenia, ze znajomością nowoczesnych technik pomiarowych czy technik analizy danych, Fizyka dla Firm przygotowuje młodych ludzi do wyzwań współczesnego rynku pracy. Studia współtworzone w bliskiej współpracy z przedstawicielami przemysłu wysokich technologii, firm IT oraz firmami zajmującymi się przetwarzaniem danych, dostarczają unikalnych umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Doświadczenie zdobywane podczas wykładów realizowanych zarówno przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i przedstawicieli firm, a także podczas praktyk studenckich, a nawet projektów licencjackich realizowanych w firmach zewnętrznych sprawia, że już podczas studiów nasi studenci zdobywają unikalne doświadczenie zawodowe.

Nowa treść – Nowa forma

Fizyka dla Firm proponuje zupełnie nowy sposób kształcenia studentów. Program studiów w znacznym stopniu prowadzony jest w formie zajęć warsztatowych, co daje większą niż dotychczas, elastyczność w procesie przekazywania wiedzy oraz intensywniej stymuluje u studentów rozwój kreatywnego myślenia i umiejętności analitycznych. Kolejnym istotnym elementem programu są zajęcia współtworzone wraz z partnerami z różnych sektorów gospodarki (przemysł, finanse, IT), w tym przedmioty prowadzone w formie zagadnień problemowych, na które zapraszani są zewnętrzni eksperci. Chcąc odpowiedzieć na zapotrzebowania gospodarki opartej na wiedzy, ramy tematyczne objęte wszystkimi oferowanymi kursami zostały zorientowane na praktyczne zagadnienia z zakresu fizyki, matematyki, informatyki oraz elektroniki i automatyki pozwalające na zdobycie umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów.

Najważniejsze elementy programu studiów Fizyki dla Firm obejmują:

 • podstawy edukacji fizycznej i matematycznej
 • dwie ścieżki kształcenia:
 • ścieżka laboratoryjna

W program ścieżki wchodzą kursy z elektroniki, programowania, projektowania wspomaganego komputerowo czy współczesnych systemów pomiarowych (systemy czasu rzeczywistego, systemy rekonfigurowalne FPGA itd.)

 • ścieżka analizy danych

W program ścieżki wchodzą podstawy matematyczne analizy danych, metody numeryczne, bazy danych, czy techniki uczenie maszynowe (machine learning i deep learning).

Dla studentów dostępny jest również szeroki wachlarz kursów fakultatywnych dostępnych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ale także na całym Uniwersytecie.

W ramach studiów studenci uczestniczą w dwóch wykładach prowadzonych przez przedstawicieli firm (Wyzwania technologiczne firm oraz Studium przypadku), na których będą mieli pierwszą sposobność kontaktu z przedstawicielami firm. Bliższy kontakt będzie możliwy podczas praktyk studenckich, które mogą być realizowane zarówno w firmach zewnętrznych, jak również na Uniwersytecie. Na ostatnim etapie studiów taką współpracą może być praca licencjacka realizowana w firmie zewnętrznej (pod opieką pracownika naukowego Wydziału).

Kwalifikacje absolwenta

Współczesny rynek pracy często wymaga od przyszłych pracowników szeregu umiejętności, które wykraczają poza kursy tradycyjnych kierunków uniwersyteckich. Z drugiej strony pracodawcy oczekują od swoich przyszłych pracowników solidnych podstaw teoretycznych, które, z uwagi na specyfikę studiów technicznych, nie są przekazywane podczas nauczania. Co więcej, olbrzymią przewagę na rynku pracy mają ludzie posiadający umiejętności analitycznego i nieszablonowego myślenia czy pracy w grupie.

Bazując na olbrzymim potencjale naukowo-badawczym, w tym wyśmienitej kadrze naukowej, światowej klasy zapleczu badawczym i współpracy międzynarodowej oraz implementując nowoczesne techniki kształcenia oraz kursy współtworzone w bliskiej współpracy z przemysłem i biznesem, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej powstał nowoczesny kierunek, który pozwoli osiągnąć naszym przyszłym absolwentom sukces zawodowy.

Kontakt

Program studiów

Program studiów Fizyka dla firm został zaprojektowany tak, aby stworzyć studentom przyjazne środowisko do zdobywania umiejętności praktycznych. Stąd też nacisk kładziony jest na prowadzenie kursów ze znaczną ilością ćwiczeń, a kiedy tylko jest to możliwe, prowadzenie zajęć w formie warsztatowej. Zajęcia warsztatowe intensywniej stymulują rozwój kreatywnego myślenia oraz umiejętności analitycznych. Dzięki takiemu podejściu zyskano większą elastyczność w procesie przekazywania wiedzy.

Cykl kształcenia został podzielony na bloki zajęć obowiązkowych realizowanych podczas kolejnych semestrów studiów oraz zróżnicowany zbiór zajęć specjalistycznych i dodatkowych do wyboru. Student wybiera sam w czym chce się specjalizować, a zajęcia realizowane w blokach obowiązkowych dają solidne podstawy.

Do bloków podstawowych należą:

 • Matematyka – dwa semestry z dużą ilością ćwiczeń rachunkowych.
 • Fizyka – zróżnicowane zajęcia obejmujące szereg kursów o rosnącym stopniu zaawansowania. W pierwszym semestrze obywają się warsztaty z rozwiazywania zadań, w kolejnych trzech semestrach prowadzony jest kurs z podstaw fizyki obejmujący mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm oraz optykę, podczas czwartego semestru pojawi się mechanika kwantowa, a podczas piątego dwa kursy z fizyki współczesnej.
 • Pracownia fizyczna – cykl zajęć mających na celu zdobycie umiejętności projektowania eksperymentu, tzn. jak sprawnie odpowiedzieć na pytanie czy jakiś pomysł zadziała. W ramach kursu uczymy stawiania pytań, projektowania doświadczenia realizującego zadane pytanie, zbierania i analizowania danych, wyciągania wniosków. Pełny blok obejmuje wprowadzenie do zajęć w pracowni fizycznej, I pracownię fizyczną (proste eksperymenty) w dwóch częściach oraz II pracownię fizyczną (zaawansowane eksperymenty) w dwóch częściach.
 • Zajęcia z przedstawicielami firm  - dwa kursy, których celem jest przedstawienie problemów przed jakimi stają przyszli pracodawcy naszych absolwentów, prowadzone w formie wykładów (konwersatoriów) i studium przypadku.
 • Przedmioty informatyczne – niezbędne minimum kursów by efektywniej wykorzystywać komputery. W tym: wstęp do programowania, architektura komputerów, python/c++.
 • Umiejętności miękkie – szereg kursów kształcących dodatkowe umiejętności: techniki uczenia się, techniki prezentacji, seminaria.

Wśród przedmiotów specjalistycznych do wyboru znajdują się:

 • Przedmioty z szeroko rozumianej nauki o danych, w tym: rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, metody numeryczne, wprowadzenie do analityki danych, analiza obrazu, uczenie maszynowe i głębokie uczenie.
 • Przedmioty dotyczące zaawansowanych technik laboratoryjnych: elektronika, LabView (certyfikat), rekonfigurowalne układy FPGA.

Ponadto mnóstwo ciekawych przedmiotów dodatkowych.

Praktyki i pracę dyplomową można realizować w naszych laboratoriach lub któregokolwiek z naszych partnerów z szeroko rozumianego przemysłu.

Szczegółowy program można znaleźć tutaj.

Kontakt

fizyka.dla.firm@uj.edu.pl