Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Astrofizyka i kosmologia

Od roku akademickiego 2024/2025 kierunek Astrofizyka i Kosmologia będzie ścieżką na kierunku Fizyka II stopnia. Stąd chętnych do studiowania tego kierunku prosimy o rekrutację na kierunek Fizyka II stopnia. Deklaracja ścieżki następuje bezpośrednio po zakwalifikowaniu na studia.

Nowy Makrokierunek łączy klasyczne działy fizyki – mechanikę, mechanikę kwantową, ogólną teorię względności z elementami astrofizyki i kosmologii. Mamy tu zatem połączenie klasycznych dyscyplin fizyki z kosmologią, która dojrzałość osiąga właściwie na naszych oczach, a także z niezwykle dynamicznie rozwijającą się astrofizyką.

Już starożytni Grecy zastanawiali się nad obrazem świata w wielkich skalach, ale dopiero wiek dwudziesty przyniósł zarys jego pełnego opisu nazywany „standardowym modelem kosmologicznym". Ostatnie ćwierćwiecze dwudziestego stulecia przyniosło dane obserwacyjne wystarczająco bogate, by poddać weryfikacji ten model i wzbogacić go o kolejne detale. W ostatnim dziesięcioleciu podstawowe parametry kosmologii – prędkość ucieczki galaktyk H, opóźnienie kosmologiczne – zaczynają być mierzone z dokładnością kilku procentów. Mówi się o erze „precyzyjnej kosmologii". Dla uzmysłowienia dokonanego postępu, przypomnijmy, że nieco ponad pół wieku temu dokonano niemal z dnia na dzień rewizji jednej z podstawowych wielkości, stałej Hubble'a H, o czynnik 10!

W tym samym czasie astrofizyka przekształciła się z nauki zajmującej się tradycyjnie modelami gwiazd w wielowątkową dyscyplinę, w której mamy  takie obiekty jak: czarne dziury, wybuchy gwiazd supernowych, dyski akrecyjne, pulsary, ciasne układy podwójne, czy aktywne jądra galaktyk. Atrakcyjność astrofizyki wzmaga dodatkowo fakt, że wiele spośród astronomicznych zjawisk nie doczekało się jeszcze zadowalającego wyjaśnienia, jak to ma miejsce np. w przypadku błysków gamma.

Studenci, którzy podejmą studia na naszym Makrokierunku będą mieć rzadki przywilej poznawania młodej i dynamicznie rozwijającej się dyscypliny naukowej. Wierzymy, że będzie to źródłem ich głębokiej intelektualnej satysfakcji.

Kwalifikacja

1. Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem

ukończenia studiów wyższych na następujących kierunkach i specjalnościach:
1) kierunek: astronomia,specjalności:wszystkie specjalności,
2) kierunek: chemia,specjalności:wszystkie specjalności,
3) kierunek: fizyka,specjalności:wszystkie specjalności,
4) kierunek, fizyka techniczna,specjalności:wszystkie specjalności,
5) kierunek informatyka,specjalności:wszystkie specjalności,
6) kierunek: matematyka, specjalności:wszystkie specjalności,
7) studia interdyscyplinarne o charakterze matematyczno-przyrodniczym,
8) absolwent studiów inżynierskich z tytułem inżyniera.

Absolwenci fizyki i astronomii są dobrze przygotowani do podjęcia studiów na naszym Makrokierunku. Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie inne niż z fizyki lub astronomii, będą mieć możliwość nadrobienia różnic kursowych w trybie studiów indywidualnych.

2. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczony w oparciu o średnią ze studiów.

Szczegóły dotyczące terminów i zasad kwalifikacji na studia można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/1499/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Baza materialna

Studenci makrokierunku będą korzystać z infrastruktury – pracowni komputerowych, bibliotek, superkomputerów, przyrządów pomiarowych – Instytutu Fizyki i Obserwatorium Astronomicznego.

Wybrane przedmioty

W ramach treści kierunkowych wykładanych będzie kilkanaście kursów, w tym: metody numeryczne, struktura gwiazd, fizyka cząstek elementarnych pochodzenia kosmicznego, kosmologia teoretyczna i obserwacyjna. Studenci Makrokierunku mogą uczestniczyć także w wykładach do wyboru spośród listy obejmującej ponad 20 kursów.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia makrokierunku astrofizyka i kosmologia na Uniwersytecie Jagiellońskim ma szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i astrofizyki oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwenci przygotowani są do pracy w instytutach fizycznych, astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne i grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze. Jest dobrze przygotowany do samodzielnego poszerzania swoich kwalifikacji. Umie nawiązywać współpracę z ośrodkami naukowymi za granicą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach oświatowych oraz do współpracy z mediami.

Absolwent może kontynuować studia na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) z astronomii, fizyki i geofizyki.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich działach gospodarki rynkowej, w których mają zastosowanie: statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, komputerowe modelowanie ośrodków ciągłych oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli) absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra i trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1500, a liczba punktów ECTS co najmniej 120.