Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Studia odbywają się w trybie indywidualnym, pod kierunkiem opiekuna naukowego, wybieranego corocznie przez studenta spośród pracowników naukowych Wydziałów matematyczno-przyrodniczych. W ciągu pierwszych dwóch lat student sam (z pomocą opiekuna) układa program studiów z pełnej oferty kursów na wszystkich kierunkach. Zajęciami obowiązkowymi są: programowanie, lektorat języka angielskiego, filozofia, konwersatorium i seminarium interdyscyplinarne. Do zaliczenia drugiego roku studiów wymagane jest przygotowanie pisemnej pracy zbiorczej na temat uzgodniony z opiekunem. Po drugim roku studiujący wybierają kierunek wiodący, w ramach, którego uzyskają po trzecim roku tytuł licencjata, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia (2 lata) – tytuł magistra jednego z dwunastu kierunków:
astronomia
biochemia
biofizyka
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
informatyka
informatyka stosowana
makrokierunek biologia i geologia
makrokierunek biologiczno-geograficzny
matematyka
neurobiologia
ochrona srodowiska
zaawansowane materialy i nanotechnologia

Studia Matematyczno-Przyrodnicze przeznaczone są dla uzdolnionych osób, których zainteresowania wykraczają poza jeden tradycyjny kierunek studiów. Proponowany w ramach SMP sposób studiowania rozwija umiejętności interdyscyplinarne, pozwala na szeroki kontakt z wieloma dziedzinami nauk przyrodniczych. Dotychczasowa praktyka wskazuje na ogromny sukces studiów Matematyczno-Przyrodniczych: studenci SMP są zwycięzcami wielu konkursów wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zdobywają liczne nagrody i stypendia.

W corocznej edycji nagród ministerialnych około jedna trzecia wszystkich stypendiów Ministra Nauki i Informatyzacji trafiających na UJ przypada studentom SMP mimo, że stanowią oni mniej niż 1% wszystkich studentów dziennych Uczelni. Studenci SMP częściej niż inni korzystają też z programów międzynarodowej wymiany naukowej i europejskich grantów naukowych.

Więcej informacji o Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych można znaleźć na stronie:
www.smp.uj.edu.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w sekretariacie SMP:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, pokój H-0-04
30-348 Kraków
tel. (012) 664-46-10

mgr Joanna Grabocińska
email: joanna.grabocinska@uj.edu.pl

Sekretariat przyjmuje studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 - 14:00
środa - nieczynne