Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin egzaminów dyplomowych - obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ (uchwała Senatu UJ nr 25/IV/2019) par 21 pkt 4, Rada Wydziału FAIS ustala następującą szczegółową formę egzaminów dyplomowych na studiach II stopnia dla kierunków Informatyka stosowana oraz Informatyka gier komputerowych

Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto obowiązują poniższe szczegółowe zasady przyjęte przez Radę Wydziału FAIS:

  1. Praca dyplomowa: Student zobowiązany jest do przygotowania pracy dyplomowej pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora.
  2. Wybór tematu pracy dyplomowej: Student dokonuje wyboru tematu i opiekuna pracy składając deklarację zaakceptowaną przez opiekuna pracy nie później niż do zimowej przerwy świątecznej roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin. Po tym terminie temat pracy i opiekun zostają studentowi przydzieleni przez Kierownika Studiów.
  3. Komisja egzaminacyjna: Członków komisji powołuje Dziekan w porozumieniu z opiekunem pracy. W jej skład wchodzą przewodniczący, recenzent oraz opiekun pracy. Opiekunem albo recenzentem pracy musi być pracownik naukowy Wydziału FAIS i co najmniej jeden z nich reprezentuje dyscyplinę informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja
  4. Forma egzaminu: Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Na wniosek studenta lub opiekuna pracy, w porozumieniu z przewodniczącym komisji, student może zaprezentować tematykę pracy dyplomowej w wyznaczonym przez komisję czasie. Każdy student odpowiada na 3 pytania wylosowane z obowiązującej listy pytań egzaminacyjnych. W razie konieczności, przewodniczący komisji może poprosić o wylosowanie dodatkowego pytania. Komisja może zadać dodatkowe pytanie związane z tematyką pracy dyplomowej, które nie występuje na obowiązującej liście pytań egzaminacyjnych.
  5. Pytania egzaminacyjne: Pytania egzaminacyjne mają na celu weryfikację uzyskania zakładanych efektów uczenia się dla studiów II stopnia na kierunku Informatyka stosowana lub Informatyka gier komputerowych, odpowiednio dla studenta. Lista pytań egzaminacyjnych opublikowana zostaje najpóźniej do końca października roku akademickiego, w którym odbywa się egzamin i obowiązuje do czasu ogłoszenia następnej listy.
  6. Protokół i ocena końcowa: Komisja wystawia ocenę końcową z egzaminu i sporządza protokół zawierający w szczególności: treść zadawanych pytań oraz oceny udzielonych odpowiedzi. Proces oceniania jest niejawny i odbywa się bez udziału studenta.

 

Pliki do pobrania
pdf
Pytania egzaminacyjne - Informatyka Stosowana (do roku akademickiego 2021/2022)
pdf
Pytania egzaminacyjne - Informatyka Stosowana (od roku akademickiego 2022/2023)
pdf
Pytania egzaminacyjne - Informatyka Gier Komputerowych
pdf
Lista pytań na egzamin licencjacki od roku akademickiego 2021/2022