Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia Matematyczno-Przyrodnicze

Studia odbywają się w trybie indywidualnym, pod kierunkiem opiekuna naukowego, wybieranego corocznie przez studenta spośród pracowników naukowych Wydziałów matematyczno-przyrodniczych. W ciągu pierwszych dwóch lat student sam (z pomocą opiekuna) układa program studiów z pełnej oferty kursów na wszystkich kierunkach. Zajęciami obowiązkowymi są: programowanie, lektorat języka angielskiego, filozofia, konwersatorium i seminarium interdyscyplinarne. Do zaliczenia drugiego roku studiów wymagane jest przygotowanie pisemnej pracy zbiorczej na temat uzgodniony z opiekunem. Po drugim roku studiujący wybierają kierunek wiodący, w ramach, którego uzyskają po trzecim roku tytuł licencjata, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia (2 lata) – tytuł magistra jednego z dwunastu kierunków:
astronomia
biochemia
biofizyka
biologia
biotechnologia
chemia
fizyka
geografia
geologia
informatyka
informatyka stosowana
makrokierunek biologia i geologia
makrokierunek biologiczno-geograficzny
matematyka
neurobiologia
ochrona srodowiska
zaawansowane materialy i nanotechnologia

Studia Matematyczno-Przyrodnicze przeznaczone są dla uzdolnionych osób, których zainteresowania wykraczają poza jeden tradycyjny kierunek studiów. Proponowany w ramach SMP sposób studiowania rozwija umiejętności interdyscyplinarne, pozwala na szeroki kontakt z wieloma dziedzinami nauk przyrodniczych. Dotychczasowa praktyka wskazuje na ogromny sukces studiów Matematyczno-Przyrodniczych: studenci SMP są zwycięzcami wielu konkursów wiedzy matematyczno-przyrodniczej, zdobywają liczne nagrody i stypendia.

W corocznej edycji nagród ministerialnych około jedna trzecia wszystkich stypendiów Ministra Nauki i Informatyzacji trafiających na UJ przypada studentom SMP mimo, że stanowią oni mniej niż 1% wszystkich studentów dziennych Uczelni. Studenci SMP częściej niż inni korzystają też z programów międzynarodowej wymiany naukowej i europejskich grantów naukowych.

Więcej informacji o Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych można znaleźć na stronie:
www.smp.uj.edu.pl

Dodatkowe informacje można także uzyskać w sekretariacie SMP:
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, pokój H-0-04
30-348 Kraków
tel. (012) 664-46-10

mgr Joanna Grabocińska
email: joanna.grabocinska@uj.edu.pl

Sekretariat przyjmuje studentów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00 - 14:00
środa - nieczynne