Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biofizyka

Dlaczego właśnie Biofizyka?

Tak jak spektakularne sukcesy fizyki zdominowały wiek XX, tak pokrewne jej biofizyka, biotechnologia i bioinformatyka zdają się dominować cywilizacyjny rozwój w wieku XXI. Wydarzenia ostatnich lat w dziedzinie biofizyki pokazują, że zrozumienie podstawowych problemów, takich jak na przykład dynamika reakcji biochemicznych, fałdowanie się struktur białka, magazynowanie i przetwarzanie energii w układach fotosyntetycznych, funkcjonowanie białek transportowych, czy też przepływ informacji w sieciach genetycznych i neuronowych jest niemożliwe bez dogłębnej znajomości fizyki molekularnej, informatyki stosowanej oraz chemii kwantowej.
Współczesne nauki techniczne czerpią z wiedzy ukrytej w układach biologicznych. Zrozumienie funkcjonowania tych układów jest kluczem do rozwoju nowych technologii w skali mikro i nano. Co więcej, produkcja i możliwość szerokiego zastosowania „inteligentnych" nanomaszyn w medycynie i farmakologii inspiruje też wysiłki zmierzające do skonstruowania komputerów opartych na pamięci molekularnej i powielaniu wzorów optymalnego przesyłania informacji w wielozadaniowych sieciach komunikacyjnych.
Interdyscyplinarne studia biofizyki pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.

Biofizyka Molekularna

Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych następuje w dużej mierze dzięki coraz lepszemu zrozumieniu zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów życiowych. Wywołuje to rosnące zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki, oraz różnych dziedzin biologii.  Studiowanie Biofizyki Molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnychbiomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także mechanizmów molekularnych leżących u podłoża procesów zachodzących w układach biologicznych.
 

Studia Biofizyki I stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki. Prowadzone są one przy udziale pracowników Collegium Medicum UJ, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Chemii.

Studia Biofizyki II stopnia pogłębiają i rozszerzają wiedzę zdobytą na I stopniu studiów. Obejmują poznanie problemów na styku fizyki, biochemii, biologii, biotechnologii, genetyki oraz nauk medycznych. Przygotowują specjalistów z biofizyki o interdyscyplinarnym profilu wykształcenia przeznaczonych do zatrudnienia w ramach szybko rozwijających się dziedzin pogranicza biologii, medycyny i nauk fizycznych.

Oferujemy:
naukę współczesnej matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki,
dostęp do laboratoriów fizycznych i komputerowych, biblioteki, narzędzi opracowywania danych, nowoczesnego oprogramowania naukowo-badawczego, publikacji naukowych,
a także międzynarodową wymianę studencką w ramach europejskiego programu Socrates/ Erasmus,
możliwość współudziału w prowadzonych przez nas badaniach i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi,
możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich.

Fizyka Medyczna

Obecny rozwój medycyny jest w dużym stopniu wynikiem zastosowania nowych metod fizycznych wspomaganych technikami komputerowymi  oraz wprowadzaniem nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Dalszy postęp wymaga stałego i ścisłego współdziałania fizyków i lekarzy.  Absolwenci  Fizyki Medycznej posiadają szeroką wiedzę zarówno  z zakresu nauk matematyczno- fizycznych jak  i biomedycznych.  Symbioza tych  dziedzin nauki stwarza  atrakcyjną szansę uczestniczenia w rozwoju współczesnych metod terapii i diagnostyki medycznej w placówkach służby zdrowia i laboratoriach naukowych.