Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Astronomia

Dlaczego warto studiować astronomię ​ w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Człowieka od zawsze urzekało błękitne niebo z regularnym ruchem Słońca, a także otchłań ciemności z tysiącami migoczących gwiazd, błądzącymi planetami i zmieniającym swój kształt Księżycem. Zachwyt i tzw. ludzka ciekawość często przeplatały się z lękiem wynikającym z niewiedzy. Regularność zjawisk niebieskich pozwoliła jednak jednostkom bardziej dociekliwym na dokonywanie prostych przewidywań, które pomagały w codziennych czynnościach i porządkowały  życie w krótkich bądź dłuższych okresach czasowych. Podczas dalekich wypraw niezbędna była umiejętność odnajdywania celu, a w określaniu jego kierunku pomocne było śledzenie położenia Słońca i gwiazd. Wybrańcy, posiadający ową umiejętność, byli pierwszymi astronomami. Astronomia to najstarsza z nauk przyrodniczych. Towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów, będąc od tysiącleci po współczesność „motorem” naukowej i technologicznej ewolucji.

W Polsce intensywny rozwój astronomii nastąpił na początku XV wieku, kiedy to w  Uniwersytecie  Krakowskim powstała elitarna katedra matematyki i astronomii. Z krakowską Alma Mater zetknął się w 1491 roku młody Mikołaj Kopernik rozpoczynając tu studia. Niewątpliwie jego teoria heliocentryczna czerpała z krakowskiej astronomii. Od czasów najwybitniejszego polskiego astronoma wiedza o Wszechświecie zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Teoria ruchu Ziemi i planet znalazła właściwe ujęcie w prawach Keplera, a jej ukoronowaniem stało się sformułowanie przez Newtona uniwersalnego prawa powszechnego ciążenia.

Wiek XX przyniósł kolejną rewolucję naukową i techniczną oraz nowe spojrzenie na otaczający nas Wszechświat. Współcześnie badamy go nie tylko za pomocą ziemskich i orbitalnych teleskopów odbierających fale elektromagnetyczne, detektorów cząstek czy wysyłając skomplikowane roboty na inne ciała Układu Słonecznego. Kosmos będziemy poznawać również przy pomocy fal grawitacyjnych. Wciąż mamy jednak świadomość, że mimo naszej dużej wiedzy astrofizycznej, Wszechświat skrywa nadal przed nami wiele czekających na wyjaśnienie tajemnic, np. do dziś nie wiemy czym jest ciemna materia i ciemna energia.

Pracownicy naukowi Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego badają ciała Układu Słonecznego, gwiazdy na różnych etapach ich życia, pola magnetyczne i materię rozproszoną w naszej i innych galaktykach, czarne dziury, dyski akrecyjne, odległe kwazary, formowanie się struktur wielkoskalowych oraz ewolucję Wszechświata. Naukowcy swoje obserwacje prowadzą przy pomocy potężnych teleskopów, m. in. LOFAR - radiowych,  SALT - optycznych,  HESS - gamma. W badaniach Kosmosu prowadzonych na najwyższym światowym poziomie wykorzystują najnowocześniejsze metody naukowe, które oferuje współczesna  fizyka oraz nowatorskie technologie.

Niebo jest dla wszystkich i każdy, kto na nie spogląda może podziwiać jego piękno. Jednak do zrozumienia Wszechświata niezbędna jest wiedza astrofizyczna. Tych, którzy już zarażeni zostali pasją poznawania tajemnic Kosmosu zapraszamy do nauki w Obserwatorium Astronomicznym UJ na studiach I i II stopnia.

Osoby, które chciałyby nas poznać, zapraszamy do uczestnictwa w otwartych i popularyzujących astrofizykę projektach. Są nimi cieszące się dużą popularnością: "Wieczory z gwiazdami", "Noce Naukowców" czy "Konkurs Astrolabium" oraz wiele innych.

Jeśli jesteś zainteresowany odwiedź naszą stronę https://oa.fais.uj.edu.pl.

Studia astronomii I stopnia (licencjackie)

Kwalifikacja na studia:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Szczegóły dotyczące terminów i zasad kwalifikacji na studia można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3719/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Program studiów obejmuje następujące grupy przedmiotów podstawowych: astronomiczne (astronomia ogólna i sferyczna), matematyczne (analiza matematyczna i algebry) i fizyczne (m. in.: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materii oraz pracownia fizyczna). Przedmioty kierunkowe to: wielozakresowe obserwacje astronomiczne, radioastronomia, elektrodynamika, fizyka kwantowa,  mechanika klasyczna i relatywistyczna oraz fizyka układów  planetarnych.
Program studiów obejmuje  również szereg kursów z informatyki.

Ponadto studenci uczęszczają na język angielski, wybrany przedmiot humanistyczny i wychowanie fizyczne.

Obowiązkowa jest praktyka zawodowa w innych ośrodkach astrofizycznych.

Istnieje możliwość włączenia się w działalność naukową zespołów badawczych Obserwatorium Astronomicznego.

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwent studiów astronomii I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia astronomii, astrofizyki lub fizyki.

Studia astronomii II stopnia (magisterskie)

Absolwenci studiów I lub II stopnia innego kierunku również mogą studiować astronomię. Istnieje możliwość nadrobienia różnic kursowych w trybie studiów indywidualnych.

Kwalifikacja na studia:

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunkach w obszarach nauk: ścisłych i technicznych, w szczególności:

  • astronomii/astrofizyki,
  • fizyki/fizyki technicznej,
  • informatyki,
  • matematyki,
  • chemii,
  • studiów interdyscyplinarnych o charakterze matematyczno-przyrodniczym,
  • studiów inżynierskich z tytułem inżyniera.

 

Szczegóły dotyczące terminów i zasad kwalifikacji na studia można znaleźć na stronie internetowej: https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3751/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Studia trwają 2 lata (4 semestry)

Program studiów obejmuje przedmioty z astronomii i fizyki teoretycznej oraz przedmioty kierunkowe takie jak: mechanika nieba, ogólna teoria względności, astrofizyka teoretyczna i obserwacyjna, astrofizyka wysokich energii, mechanizmy promieniowania oraz astronomia pozagalaktyczna i kosmologia. Program studiów przewiduje też przedmioty informatyczne obejmujące przetwarzanie danych pomiarowych, techniki wizualizacji danych, symulacje komputerowe zagadnień hydrodynamicznych. Studenci mają możliwość włączenia się w działalność naukową prowadzoną przez zespoły badawcze  Obserwatorium Astronomicznego.

Kwalifikacje absolwenta:

Absolwenci studiów astronomii mają szansę zatrudnienia w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

Ponadto absolwent astronomii UJ przygotowany jest do pracy w instytucjach: oświatowych (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli); popularyzujących naukę (planetaria, centra nauki); oraz do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, w których ma zastosowanie statystyczne przetwarzanie danych, cyfrowe przetwarzanie obrazu, modelowanie komputerowe oraz umiejętność analitycznego myślenia.

Współpraca międzynarodowa pracowników Obserwatorium Astronomicznego stwarza możliwość nawiązania przez studentów kontaktów międzynarodowych.

Po zakończeniu studiów II stopnia istnieje możliwość podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Więcej informacji

oraz w Sekretariacie Obserwatorium Astronomicznego:
tel.: 12 6238629, 12 6238620
fax: 12 4251318
e-mail: sekr@oa.uj.edu.pl
ul. Orla 171, pok. 3
30-244 Kraków