Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WŁADZE WYDZIAŁU

Władze Wydziału FAIS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

Telefon: 12 664-4853
E-mail: ewa.gudowska-nowak@uj.edu.pl

Dyżury:
Wtorek, 10.00 - 12.00
Piątek, 10.00 - 12.00
 

Prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju

prof. dr hab. Piotr Salabura

Telefon: 12 664-4609
E-mail: piotr.salabura@uj.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek, 10.00 - 11.30
Środa, 11.30 - 12.30
Pokój H-0-06

 

Prodziekan ds. studiów

dr hab. Jacek Zejma, prof. UJ

Telefon: 12 664-4856
E-mail: jacek.zejma@uj.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek: 11.30-13.00
Czwartek: 9.30-11.00
Pokój H-0-06

 

Prodziekan ds. infrastruktury i finansów

dr hab. Paweł Węgrzyn

Telefon: 12 664-4638
E-mail: pawel.wegrzyn@uj.edu.pl

Dyżury:
wtorek 13:00-14:00
Pokój H-0-06

 

Sekretarz naukowy

dr hab. Tomasz Romańczukiewicz

Telefon: 12 664-4606
E-mail: tomasz.romanczukiewicz@uj.edu.pl

Pokój B-2-03

 

 

Zakresy obowiązków Prodziekanów i Sekretarza Wydziału

Prodziekan d/s infrastruktury i finansów
 • nadzoruje przygotowanie i realizację planów rzeczowo-finansowych i budżetowych Wydziału;
 • sprawuje opiekę nad: sekretariatem obsługi finansowej, sekcją inwentaryzacji i zamówień publicznych oraz centrum informatyczno-technicznym;
 • nadzoruje sprawy związane z realizacją na Wydziale projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP, ERC, etc.);
 • koordynuje przygotowanie wniosków i sprawozdań dotyczących przetargów i finansowania działalności naukowo-badawczej Wydziału;
 • nadzoruje działalność Wydziałowej Komisji ds. Aparaturowego Funduszu Interwencyjnego
 • sprawuje pieczę nad ewidencją i prawidłowym wykorzystaniem aparatury badawczej Wydziału;
  ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.
Prodziekan  d/s studiów
 • nadzoruje pracę sekretariatów dydaktycznych;
 • koordynuje planowanie zajęć dydaktycznych  (w tym obsadę zajęć i harmonogramy) i ich realizację;
 • koordynuje współpracę z jednostkami Wydziału FAIS i UJ w sprawach dotyczących prawidłowego toku studiów;
 • odpowiada za współpracę Wydziału ze szkołami i uczniami, koordynuje przygotowanie nowych programów studiów i internacjonalizację kształcenia
 • nadzoruje proces rekrutacji na studia;
 • współpracuje z organizacjami studenckimi oraz nadzoruje działalność studenckich kół naukowych;
 • inspiruje i koordynuje działalność rad programowych poszczególnych kierunków studiów I, II i III stopnia
 • organizuje i nadzoruje procedury zapewnienia jakości kształcenia,  sprawuje opiekę nad Komisją Dziekańską ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia, odpowiada za przygotowanie raportów dotyczących przebiegu i jakości kształcenia;
  ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.

Prodziekan d/s badań naukowych i rozwoju
 • inicjuje i prowadzi działania na rzecz upowszechnienia i komercjalizacji badań;
 • sprawuje opiekę nad dziekańską komisją ds. badań naukowych i rozwoju;
 • odpowiada za poszukiwanie potencjalnych źródeł funduszy na realizację zadań badawczych Wydziału;
 • nadzoruje przedsięwzięcia podnoszące rozpoznawalność i oddziaływanie Wydziału w otoczeniu zewnętrznym;
 • nadzoruje prowadzenie witryny internetowej Wydziału; 
 • inspiruje i organizuje udział pracowników i studentów w akcjach promocyjnych Wydziału, współpracuje z Wydziałowym Biurem Karier i Promocji oraz Uczelnianym Biurem Karier;
 • koordynuje kontakty z potencjalnymi pracodawcami absolwentów Wydziału
  ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana. 
Sekretarz Wydziału
 • współpracuje  z sekretarzami naukowymi zakładów, koordynuje poprawny przepływ informacji pomiędzy Wydziałem i jednostkami administracji UJ;
 • jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań i ankiet dotyczących działalności naukowo-badawczej Wydziału;
 • przygotowanie wniosków o finansowanie różnych aspektów działalności Wydziału oraz wniosków o nagrody i stypendia;
 • przygotowanie ankiet samooceny wszelkich aspektów działalności Wydziału dla potrzeb rankingów i analiz statystycznych;
 • ponadto, przygotowuje (zbiera, opracowuje) na potrzeby Wydziału, ustalane przez Kolegium Dziekańskie, dodatkowe  materiały.