Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulacje prawne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne

Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim z dniem 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zadania rady dyscypliny
Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata. Do zadań rady dyscypliny należy:

  1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  3. uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  4. współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  5. współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.

Skład Rady

prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski
dr hab. Janusz Brzychczyk, prof. UJ
prof. dr hab. Andrzej Budkowski
dr hab. Piotr Cyganik, prof. UJ
prof. dr hab. Jacek Dziarmaga
dr hab. Krzysztof Dzierżęga, prof. UJ
prof. dr hab. Jacek Golak – przewodniczący
dr hab. Paweł Góra, prof. UJ
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
prof. dr hab. Jacek Kołodziej
prof. dr hab. Jarosław Koperski
prof. dr hab. Franciszek Krok
dr hab. Monika Marzec, prof. UJ
prof. dr hab. Paweł Moskal
dr hab. Leszek Motyka, prof. UJ – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. Maciej A. Nowak
prof. dr hab. Zbigniew Postawa
prof. dr hab. Piotr Salabura
dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ
prof. dr hab. Jerzy Smyrski
dr hab. Ewa Stępień, prof. UJ
prof. dr hab. Jakub Zakrzewski

Harmonogram posiedzeń Rady

24 października 2019 r.
28 listopada 2019 r.
19 grudnia 2019 r.
23 stycznia 2020 r.
27 lutego 2020 r.
26 marca 2020 r. — odwołane*
23 kwietnia 2020 r.
28 maja 2020 r.
25 czerwca 2020 r.
24 września 2020 r.

* zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiedzenie Rady, zaplanowane na dzień 26 marca 2020 r. nie odbędzie sie w tym terminie.

 

​Sekretariat Rady

mgr Małgorzata Dobosz-Petryk
Dziekanat FAIS UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel. 12 664-4890, email: malgorzata.dobosz-petryk at uj.edu.pl

Ważne przepisy i dokumenty UJ

Przepisy ogólne

Przepisy ustawy 2.0
Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0
Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0
Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin (PL, EN)

Użyteczne odnośniki

RDN - Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
RDN - Dobre praktyki