Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że 6 września 2023 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy art. 12 ww. ustawy, wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na mocy których:
*  termin zamknięcia przewodów doktorskich ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2024 roku,
*  studia doktoranckie mogą być prowadzone do dnia 31 grudnia 2024 roku

W związku z powyższym, prowadzone przewody doktorskie nie zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2023 roku z mocy prawa, zaś doktoranci, którzy nie wyczerpali przysługujących im w świetle Regulaminu studiów doktoranckich uprawnień, mogą ubiegać się o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku).


Please be advised that on September 6, 2023, the Act of July 28, 2023, amending the Act - Teacher's Card and certain other acts, entered into force.

Pursuant to Art. 12 of the above Act, the following changes are introduced to the Act of July 3, 2018 - Regulations introducing the Act - The Law of 20 July 2018 on higher education and science:
* the deadline for closing doctoral procedures is extended until December 31, 2024,
* doctoral studies can be conducted until December 31, 2024.

Due to the above, doctoral procedures will not be closed automatically on December 31, 2023, and doctoral students who have not exhausted their rights under the Regulations on Doctoral Studies may apply for an extension of the period of doctoral studies (maximally until December 31, 2024).

 

Komunikat Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne dotyczący terminu składania rozpraw doktorskich w przewodach doktorskich, które muszą zostać zakończone do 31 grudnia 2024 roku

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do 31 grudnia 2024 r. zamyka się. Przez sformułowanie „zakończenie przewodu doktorskiego” należy rozumieć podjęcie przez właściwy organ podmiotu doktoryzującego – określony w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – uchwały w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Między przedłożeniem rozprawy doktorskiej przez kandydata a podjęciem powyższej uchwały zostaje wykonana w ramach przewodu doktorskiego sekwencja czynności, m. in. wyznaczenie recenzentów, przygotowanie recenzji, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do obrony, przeprowadzenie egzaminów doktorskich czy też obrona rozprawy doktorskiej.

Rada Dyscypliny zwraca uwagę, że w świetle powyższych przepisów nie jest wystarczające samo złożenie rozprawy doktorskiej czy też przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej do dnia 31 grudnia 2024 r. Do tego dnia musi zostać podjęta uchwała w sprawie nadania stopnia doktora. W innym przypadku, pomimo pozytywnej obrony (np. w grudniu 2024 r.), nadanie stopnia doktora w styczniu 2025 r. nie będzie już możliwe.

W świetle powyższego Rada Dyscypliny mając na względzie konieczność zapewnienia organizacji przebiegu przewodów doktorskich, w trakcie których nie doszło jeszcze do przedstawienia rozprawy doktorskiej, zwraca się o niezwłoczne przedkładanie rozpraw doktorskich, jednak nie później niż do dnia 15 czerwca 2024 r. Po tym terminie nie będzie możliwe przeprowadzenie przez Radę Dyscypliny wszystkich stadiów przewodu doktorskiego do dnia 31 grudnia 2024 r., co w rezultacie uniemożliwi nadanie stopnia doktora.

Wytyczne dotyczące finansowania i ewentualnego umorzenia kosztów przewodów doktorskich osób, które utraciły status uczestnika studiów doktoranckich

Pismo nr 1027.0041.2.2023 - Prorektora UJ ds. badań naukowych.

Wytyczne Zespołu Radców Prawnych UJ dotyczące finansowania i ewentualnego umorzenia kosztów przewodów
doktorskich osób, które utraciły status uczestnika studiów doktoranckich.


Rady Dyscyplin są całkowicie nowymi podmiotami rozpoczynającymi funkcjonowanie na Uniwersytecie Jagiellońskim z dniem 1 października 2019 roku. Ich powstanie nastąpiło zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zadania rady dyscypliny
Rada dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kadencja rady dyscypliny trwa trzy lata. Do zadań rady dyscypliny należy:

  1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  3. uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  4. współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  5. współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.

Skład Rady

Kadencja 2022-2025

Kadencja 2019-2022

Harmonogram posiedzeń Rady

20 października 2022
17 listopada 2022
15 grudnia 2022
19 stycznia 2023
9 lutego 2023
30 marca 2023
20 kwietnia 2023
18 maja 2023
22 czerwca 2023
21 września 2023

19 października 2023
23 listopada 2023
14 grudnia 2023
18 stycznia 2024
22 lutego 2024
14 marca 2024
18 kwietnia 2024
16 maja 2024
20 czerwca 2024
19 września 2024

Protokoły

Protokoły z posiedzeń

​Sekretariat Rady

mgr Małgorzata Dobosz-Petryk
Dziekanat FAIS UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
tel. 12 664-4890, email: malgorzata.dobosz-petryk at uj.edu.pl

Ważne przepisy i dokumenty UJ

Przepisy ogólne

Przepisy ustawy 2.0
Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0
Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0
Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin (PL, EN)
Akty prawne dotyczące nadawania stopni naukowych

Użyteczne odnośniki

RDN - Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
RDN - Dobre praktyki
Zalecenia Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne UJ dotyczące powoływania komisji doktorskich i egzaminacyjnych przyjęte 15 grudnia 2022 roku

Wzory dokumentów

Regulacje prawne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2