Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze Wydziału

Dziekan

prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak

Telefon: 12 664-4853
E-mail: ewa.gudowska-nowak@uj.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek, 9.00 - 11.00
Piątek, 10.00 - 12.00
Pokój H-0-12

 

Prodziekan ds. badań naukowych i rozwoju

prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski

Telefon: 12 664-4855
E-mail: mariusz.sadzikowski@uj.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek, 10.00 - 11.30
Środa, 11.30 - 12.30
Pokój H-0-06

 

Prodziekan ds. studiów

dr hab. Jacek Zejma

Telefon: 12 664-4856
E-mail: jacek.zejma@uj.edu.pl

Dyżury:
Poniedziałek, 9.30 - 11.00
Piątek, 10.00 - 11.30
Pokój H-0-03

 

Prodziekan d/s infrastruktury i finansów

dr hab. Paweł Węgrzyn

Telefon: 12 664-4638
E-mail: pawel.wegrzyn@uj.edu.pl

Dyżury:
wtorek 13:00-14:00
Pokój H-0-06

 

Sekretarz naukowy

dr Eryk Czerwiński

Telefon: 12 664-4621
E-mail: eryk.czerwinski@uj.edu.pl

Pokój B-2-21

 

Zakresy obowiązków Prodziekanów i Sekretarza Wydziału

Prodziekan d/s infrastruktury i finansów - dr hab. Paweł Węgrzyn
 • nadzoruje przygotowanie i realizację planów rzeczowo-finansowych i budżetowych Wydziału;
 • sprawuje opiekę nad: sekretariatem obsługi finansowej, sekcją inwentaryzacji i zamówień publicznych oraz centrum informatyczno-technicznym;
 • nadzoruje sprawy związane z realizacją na Wydziale projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (MNiSW, NCN, NCBiR, FNP, ERC, etc.);
 • koordynuje przygotowanie wniosków i sprawozdań dotyczących przetargów i finansowania działalności naukowo-badawczej Wydziału;
 • nadzoruje działalność Wydziałowej Komisji ds. Aparaturowego Funduszu Interwencyjnego
 • sprawuje pieczę nad ewidencją i prawidłowym wykorzystaniem aparatury badawczej Wydziału;
  ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.
Prodziekan  d/s studiów – dr hab. Jacek Zejma
 • nadzoruje pracę sekretariatów dydaktycznych;
 • koordynuje planowanie zajęć dydaktycznych  (w tym obsadę zajęć i harmonogramy) i ich realizację;
 • koordynuje współpracę z jednostkami Wydziału FAIS i UJ w sprawach dotyczących prawidłowego toku studiów;
 • odpowiada za współpracę Wydziału ze szkołami i uczniami, koordynuje przygotowanie nowych programów studiów i internacjonalizację kształcenia
 • nadzoruje proces rekrutacji na studia;
 • współpracuje z organizacjami studenckimi oraz nadzoruje działalność studenckich kół naukowych;
 • inspiruje i koordynuje działalność rad programowych poszczególnych kierunków studiów I, II i III stopnia
 • organizuje i nadzoruje procedury zapewnienia jakości kształcenia,  sprawuje opiekę nad Komisją Dziekańską ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia, odpowiada za przygotowanie raportów dotyczących przebiegu i jakości kształcenia;
  ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana.

Prodziekan d/s badań naukowych i rozwoju – prof. dr hab. Mariusz Sadzikowski
 • inicjuje i prowadzi działania na rzecz upowszechnienia i komercjalizacji badań;
 • sprawuje opiekę nad dziekańską komisją ds. badań naukowych i rozwoju;
 • odpowiada za poszukiwanie potencjalnych źródeł funduszy na realizację zadań badawczych Wydziału;
 • nadzoruje przedsięwzięcia podnoszące rozpoznawalność i oddziaływanie Wydziału w otoczeniu zewnętrznym;
 • nadzoruje prowadzenie witryny internetowej Wydziału; 
 • inspiruje i organizuje udział pracowników i studentów w akcjach promocyjnych Wydziału, współpracuje z Wydziałowym Biurem Karier i Promocji oraz Uczelnianym Biurem Karier;
 • koordynuje kontakty z potencjalnymi pracodawcami absolwentów Wydziału
  ponadto, reprezentuje Wydział we wszelkich sprawach zleconych przez Dziekana. 
Sekretarz Wydziału – dr Eryk Czerwiński
 • współpracuje  z sekretarzami naukowymi zakładów, koordynuje poprawny przepływ informacji pomiędzy Wydziałem i jednostkami administracji UJ;
 • jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań i ankiet dotyczących działalności naukowo-badawczej Wydziału;
 • przygotowanie wniosków o finansowanie różnych aspektów działalności Wydziału oraz wniosków o nagrody i stypendia;
 • przygotowanie ankiet samooceny wszelkich aspektów działalności Wydziału dla potrzeb rankingów i analiz statystycznych;
 • ponadto, przygotowuje (zbiera, opracowuje) na potrzeby Wydziału, ustalane przez Kolegium Dziekańskie, dodatkowe  materiały.