Skip to main content

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Równego Traktowania

dr Anna Majcher-Fitas

Telefon: 12 664-4766
E-mail: anna.majcher@uj.edu.pl

Pokój D-1-33

 

 

 

 

Zadaniem Pełnomocnika jest czuwanie nad szeroko pojętą kwestią równego traktowania pracowników i pracowniczek, a takze studentów i studentek Wydziału bez względu na płeć, wiek, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Zapewnienie równego traktowania wszystkich osób związanych z naszym Wydziałem jest istotną kwestią dla tworzenia nowoczesnej placówki naukowej na światowym poziomie.

więcej>>

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Renata Gargula

Telefon: 12 664-4580
E-mail: renata.gargula@uj.edu.pl

Dyżury:
wtorek, 11.00 - 12.00, czwartek, 11.00 - 12.00
Pokój B-1-24

 

 

 

 

 • Informuje studentów i pracowników dydaktycznych o formach wsparcia edukacyjnego oraz w jaki sposób ubiegać się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego.
 • Nadzoruje wdrażanie adaptacji procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej studiujących na Wydziale FAIS UJ.
 • Współpracuje z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w celu ustalenia optymalnych form dostosowania procesu kształcenia wyrównujących szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty edukacyjnej na Wydziale FAIS UJ.
 • Koordynuje działania mające na celu przygotowanie i dostosowanie stanowisk pracy w pomieszczeniach, w których mają miejsce zajęcia dydaktyczne, np. w pracowniach komputerowych, do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby ubiegającej się o adaptacje.
 • Współpracuje z Administratorem budynku oraz Centrum Informatyczno–Technicznym  w celu dostosowania infrastruktury budynku WFAIS UJ do potrzeb osób
  z niepełnosprawnością.

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Sportu

prof. dr hab. Krzysztof Sacha

Telefon: 12 664-4779
E-mail: krzysztof.sacha@uj.edu.pl

Pokój B-1-42

 

 

 

 

Do zadań pełnomocnika należy pomoc w organizacji imprez sportowych, wsparcie finansowe studentów i pracowników Wydziału w treningach i w uczestnictwie w zawodach sportowych. Od kilku lat organizowane są corocznie: "Bieg na kampus", mistrzostwa Wydziału FAIS w maratonie, kolarstwie szosowym, Kolarski Memoriał prof. Jerzego Zachorowskiego oraz zawody w tenisie stołowym.

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia

 

dr hab. Leszek Hadasz

Telefon: 12 664-4570
E-mail: leszek.hadasz@uj.edu.pl

Pokój B-2-06

 

 

 

dr hab. Zdzisław Golda

Telefon: 12 623-8636
E-mail: zdzislaw.golda@uj.edu.pl

Pokój 10 (Nowy Budynek, Obserwatorium Astronomiczne)

 

 

 

dr hab. Barbara Strug, prof. UJ

Telefon: 12 664-4723
E-mail: barbara.strug@uj.edu.pl

Pokój D-2-22

 

 

 

dr hab. Grażyna Ślusarczyk, prof. UJ

Telefon: 12 664-4728
E-mail: grazyna.slusarczyk@uj.edu.pl

Pokój C-2-20

 

 

 

 

 • Kontrola poprawności, weryfikacja oraz aktualizacja danych w systemie USOS UJ niezbędnych do prawidłowego przebiegu akcji ankietowych i poprawnej analizy wyników w zakresie działań projakościowych.
 • Wypracowanie wewnętrznego systemu realizacji akcji ankietowych w celu zwiększenia udziału studentów i wykładowców UJ w działaniach projakościowych.
 • Współpraca z Radą Kół Naukowych i Samorządem Studentów w zakresie działań informacyjnych, promocyjnych i realizacji akcji ankietowych.
 • Realizacja zadań zleconych przez Władze Wydziału FAIS UJ, w tym przygotowywanie analiz i innych opracowań służących doskonaleniu procesu jakości kształcenia.