Skip to main content

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

dr Aleksandra Wrońska

Telefon: 12 664-4887
E-mail: aleksandra.wronska@uj.edu.pl

Pokój B-2-33

 

 

Kompetencje Pełnomocnika

Zadaniem pełnomocnika jest czuwanie nad wdrażaniem przez Wydział i jego jednostki programu działań na rzecz zrównania szans zawodowych, wspieranie instytucjonalnych rozwiązań sprzyjających wprowadzaniu tej zasady oraz współpraca z europejską siecią GENERA Network, do której przystąpił Uniwersytet Jagielloński.

więcej>>

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Osób Niepełnosprawnych

dr Renata Gargula

Telefon: 12 664-4580
E-mail: renata.gargula@uj.edu.pl

Dyżury:
wtorek, 11.00 - 12.00, czwartek, 11.00 - 12.00
Pokój B-1-24

 

Kompetencje Pełnomocnika

 

  • Informuje studentów i pracowników dydaktycznych o formach wsparcia edukacyjnego oraz w jaki sposób ubiegać się o przyznanie adaptacji procesu dydaktycznego.
  • Nadzoruje wdrażanie adaptacji procesu kształcenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej studiujących na Wydziale FAIS UJ.
  • Współpracuje z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w celu ustalenia optymalnych form dostosowania procesu kształcenia wyrównujących szanse edukacyjne osób niepełnosprawnych w pełnym dostępie do oferty edukacyjnej na Wydziale FAIS UJ.
  • Koordynuje działania mające na celu przygotowanie i dostosowanie stanowisk pracy w pomieszczeniach, w których mają miejsce zajęcia dydaktyczne, np. w pracowniach komputerowych, do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby ubiegającej się o adaptacje.
  • Współpracuje z Administratorem budynku oraz Centrum Informatyczno–Technicznym  w celu dostosowania infrastruktury budynku WFAIS UJ do potrzeb osób
    z niepełnosprawnością.

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnik Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Sportu

prof. dr hab. Krzysztof Sacha

Telefon: 12 664-4779
E-mail: krzysztof.sacha@uj.edu.pl

Pokój B-1-42

 

 

Kompetencje Pełnomocnika

Do zadań pełnomocnika należy pomoc w organizacji imprez sportowych, wsparcie finansowe studentów i pracowników Wydziału w treningach i w uczestnictwie w zawodach sportowych. Od kilku lat organizowane są corocznie: "Bieg na kampus", mistrzostwa Wydziału FAIS w maratonie, kolarstwie szosowym, Kolarski Memoriał prof. Jerzego Zachorowskiego oraz zawody w tenisie stołowym.

Web Content Display Web Content Display

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału FAIS UJ ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia

dr hab. Leszek Hadasz, e-mail leszek.hadasz@uj.edu.pl
dr hab. Zdzisław Golda, e-mail zdzislaw.golda@uj.edu.pl
dr hab. Barbara Strug, prof UJ, e-mail barbara.strug@uj.edu.pl
dr hab. Grażyna Ślusarczyk, prof. UJ, e-mail grazyna.slusarczyk@uj.edu.pl

 

 

Zadaniem Pełnomocników jest:

Kontrola poprawności, weryfikacja oraz aktualizacja danych w systemie USOS UJ niezbędnych do prawidłowego przebiegu akcji ankietowych i poprawnej analizy wyników w zakresie działań projakościowych.

  1. Wypracowanie wewnętrznego systemu realizacji akcji ankietowych w celu zwiększenia udziału studentów i wykładowców UJ w działaniach projakościowych.
  2. Współpraca z Radą Kół Naukowych i Samorządem Studentów w zakresie działań informacyjnych, promocyjnych i realizacji akcji ankietowych.
  3. Realizacja zadań zleconych przez Władze Wydziału FAIS UJ, w tym przygotowywanie analiz i innych opracowań służących doskonaleniu procesu jakości kształcenia.