Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Home

Często przyjmujemy, bez głębszej refleksji nad tematem, że każdy człowiek, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne itp. ma jednakowy dostęp m.in. do edukacji czy rozwoju zawodowego. Tym samym popełniamy błąd, nie uświadamiając sobie znaczenia stereotypów i rozmaitych uwarunkowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych. W 2017 roku Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przyznano logo Human Resources Excellence in Research, które potwierdza stosowanie wysokich standardów wobec pracowników, ale stanowi także pewne zobowiązanie. Władze Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej podjęły decyzję o wprowadzeniu planu działania przeciwko dyskryminacji wszelkiego typu, w szczególności tej ze względu na płeć, mającej swe źródło w powyższych. Plan ten obejmuje:

 • diagnozę występowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć,
 • wsparcie młodych rodziców i osób pełniących funkcje opiekuńcze w godzeniu obowiązków zawodowych z prywatnymi,
 • zapewnienie widzialności i promowanie osiągnięć kobiet w dziedzinie fizyki,
 • monitoring i ewaluację prowadzonych działań.
Wszystkich studentów, studentki, doktorantów i doktorantki, pracowników i pracowniczki, którzy borykają z jakimikolwiek przejawami dyskryminacji ze względu na płeć lub inne czynniki, lub są świadomi istnienia takich praktyk, a czują się bezsilni, zapraszam do kontaktu ze mną. Dotyczy to także tych z Państwa, którzy mają pomysły działań pro-równościowych, które mogłyby być wprowadzone na naszym Wydziale – czekamy na Wasze inicjatywy! 

Dokumenty

Działania pro-równościowe na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ inspirowane są treścią i przesłaniem następujących dokumentów:
- Konstytucja RP
- Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014-2020
- Zobowiązania wynikające z posiadania przez Uniwersytet Jagielloński logo HR Excellence in Research
- Zalecenia Unii Europejskiej, w szczególności Europejska Karta Naukowca (2006)

 

Wydarzenia i publikacje

 • 30.11-01.12.2019 r. - bezpłatne warsztaty WenDo dla studentek i doktorantek UJ
 • 13-14.11.2019 r. - udział studentek i doktorantek WFAIS w Perspektywy Women in Tech Summit 2019
 • 27.09.2019 r. - szkolenie pro-równościowe i pro-jakościowe dla kadry wyższego szczebla
 • 17.09.2019 r. - sesja "Kobiety w fizyce" na 45. Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie
 • 09.08.2019 r. - Audycja radiowa o przeciwdziałaniu dyskryminacji 
  na UJ
 • 07.2019 r. - Ogłoszenie o pozycjach w CERN dla osób powracających po przerwie do pracy zawodowej
 • 7.05.2019 r. - Artykuł “Women in physics” opublikowany w Nature Reviews Physics vol. 1, p. 298–300 (2019)
 • 04.-05.2019 r. - Artykuł “Działania na rzecz równości płci w nauce”, Alma Mater, nr 208-209, kwiecień-maj 2019
 • 4.04.2019 r. - wykład dr. hab. Tomasza Pospiesznego "Kobiety, które dopełniły tablicę Mendelejewa"
 • 28.02.2019 r. - seminarium Instytutu Nauk o Środowisku (Wydział Biologii) UJ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce: “Determinants of gender inequality and barriers to women success in science” dr Ewa Krzaklewska, dr Paulina Sekuła, Instytut Socjologii UJ, “Towards institutional change - introducing Gender Equality Plan in Physics” mgr Ewelina Ciaputa, Instytut Socjologii UJ, dr Aleksandra Wrońska, Instytut Fizyki UJ
 • 5.12.2018 r. - wykład dr. hab. Tomasza Pospiesznego "Kobiety układu okresowego. Piękniejsza strona nauki"
 • 31.08.2018 r. - Podpisanie przystąpienia do GENERA Network
 • 8.03.2018 r. - Dni Gender w Fizyce

Dla rodziców

Na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/student-rodzic można znaleźć informacje o ułatwieniach dla studiujących rodziców, także na studiach doktoranckich. Znajdują się tam zebrane dokumenty regulujące m.in. możliwość modyfikacji toku studiów,  sposoby ubiegania się o pomoc finansową itp. Są tam także informacje przydatne dla osób zatrudnionych w uniwersytecie, np. o przedszkolu JCI, żłobku Żaczuś, czy ułatwieniach dostępnych dla rodziców i ich dzieci w budynkach uniwersyteckich. 

Na Wydziale FAIS do dyspozycji rodziców i ich pociech jest przewijak, zlokalizowany w łazience dla osób niepełnosprawnych na parterze segmentu A. W najbliższym czasie powstanie także pokój rodzica z dzieckiem, wyposażony w miejsce do pracy z laptopem, sofę, zabawki i przewijak. Będą z niego mogli skorzystać pracownicy w sytuacjach awaryjnych (np. w dniu nieprzewidzianego braku opieki nad dzieckiem), mamy w okresie karmienia, i wszyscy rodzice, którzy będą mieli zaplanowaną lub niezaplanowaną wizytę swoich pociech. Pokój zapewni nie tylko komfort i intymność rodzicom, ale także pozwoli utrzymac właściwe warunki pracy ich współpracownikom, z którymi dzielą biura.

GENERA

GENERA Network jest siecią instytucji i organizacji uprawiających badania naukowe w dziedzinie fizyki, której celem jest promowanie i wprowadzanie w życie polityki równości płci. W świetle wyników badań socjologicznych, które wskazują, że zespoły zróżnicowane pracują lepiej i osiągają lepsze wyniki, działania wspierające grupy dotychczas słabo reprezentowane są w istocie działaniami projakościowymi. Z tego powodu Uniwersytet Jagielloński oficjalnie dołączył do GENERA Network, zobowiązując się do wprowadzania dobrych praktyk także na własnym gruncie. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest pierwszym wydziałem UJ, dla którego w programie GENERA, realizowanym w ramach Horizon 2020, został opracowany Plan na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn, którego wdrażanie rozpoczęliśmy z początkiem 2019 roku. Plan działań uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale FAIS w poprzednich latach, a zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na zidentyfikowane tutaj problemy i potrzeby, jest więc "skrojony na miarę" dla tej jednostki. W ramach GENERA Network Wydział FAIS i UJ otrzymują wiedzę ekspercką, wsparcie, dostęp do katalogu dobrych praktyk oraz informacje o narzędziach ewaluacyjnych.

FAQ

1. Kto może mi pomóc w sytuacji kryzysowej?

Odpowiedź

W razie sytuacji kryzysowych studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA: https://www.uj.edu.pl/sowa, telefon alarmowy czynny całą dobę 7 dni w tygodniu: +48 606 406 158. Poza spotkaniami indywidualnymi istnieje możliwość wzięcia udziału w grupach wsparcia: https://www.uj.edu.pl/sowa-grupy-wsparcia. Choć strona internetowa w języku angielskim wymaga jeszcze chwili pracy, mam potwierdzenie, że już do SOWA zgłaszają się studiujący u nas cudzoziemcy i uzyskują niezbędne wsparcie w języku angielskim.

2. Jak definiuje się dyskryminację, jakie są jej przejawy?

Odpowiedź

Poradniki dotyczące przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji można przeczytać pod adresem: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/poradniki.

3. Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy prawnej, a nie stać mnie na nią?

Odpowiedź

Bezpłatne wsparcie prawne w Krakowie: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/gdzie-szukac-pomocy/pomoc-prawna.

4. Gdzie szukać pomocy jeśli mam poczucie, że moje bezpieczeństwo na terenie uczelni jest zagrożone?

Odpowiedź

Właściwą osobą w takich przypadkach jest pełnomocnik rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, link: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/pelnomocnik.

5. Komu zgłosić przypadki mobbingu, dyskryminacji lub nierównego traktowania?

Odpowiedź

Pracownicy zgłaszają takie przypadki w formie pisemnej bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje sprawę pracodawcy. Jeśli skarga dotyczy bezpośredniego przełożonego, pracownik składa ją bezpośrednio pracodawcy, czyli do Biura Rektora. Szczegółowe zasady określa „Procedura antymobbingowa w Uniwersytecie Jagiellońskim” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 27 Rektora UJ z 3 kwietnia 2018 r. Doktoranci i studenci składają skargi, również w formie pisemnej, do dziekana wydziału. Dziekan podejmuje środki zaradcze lub w razie konieczności wszczęcia postepowania wyjaśniającego w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przekazuje sprawę do biura Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej lub do biura Prorektora UJ ds. dydaktyki. Osoby studiujące mogą również zgłosić się bezpośrednio do Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, który osobiście podejmie sprawę lub przekaże ją do właściwej jednostki administracji ogólnouczelnianej, względnie ww. prorektorom celem zainicjowania postępowania wyjaśniającego (https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/kontakt). Zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy mogą zwrócić się do wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. równości kobiet i mężczyzn, który - w warunkach pełnej poufności i dyskrecji – udzieli informacji o warunkach i sposobach uzyskania pomocy. 

 

Zadaj pytanie