Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnik Dziekana ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

W 2017 roku Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przyznano logo Human Resources Excellence in Research, które potwierdza stosowanie wysokich standardów wobec pracowników, ale stanowi także pewne zobowiązanie. Władze Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej podjęły decyzję o wprowadzeniu planu działania przeciwko dyskryminacji wszelkiego typu, w szczególności tej ze względu na płeć, mającej swe źródło w powyższych. Plan ten obejmuje:

 • diagnozę występowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć,
 • wsparcie młodych rodziców i osób pełniących funkcje opiekuńcze w godzeniu obowiązków zawodowych z prywatnymi,
 • zapewnienie widzialności i promowanie osiągnięć kobiet w dziedzinie fizyki,
 • monitoring i ewaluację prowadzonych działań.

Część z Państwa może uważać, że takich problemów już nie ma, i że każda osoba ma zapewniony równy dostęp do edukacji i rozwoju zawodowego. Prawnie sprawa jest jasna, ale często problemy pojawiają się na poziomie nieuświadomionym. Zachęcam do wypełnienia testów z Uniwersytetu Harvard na temat nieuświadomionego znaczenia stereotypów dotyczących płci, rasy, religii, a nawet wyglądu: https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

Remedium na istnienie nierówności nie są rozwiązania takie jak parytety, a raczej mądre rozważenie każdego przypadku w sposób indywidualny, działania polegające na wzmacnianiu i wspieraniu widoczności osób z grup innych niż większość, budowanie ich pewności siebie i zaufania do Uniwersytetu, oraz budowanie świadomości pracowników co do istotności tworzenia tolerancyjnego środowiska nauki i pracy.

Zapraszam do kontaktu ze mną w sprawach dotyczących równego traktowania, w szczególności:

 • w przypadkach spotkania się z przejawami dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie czy pochodzenie etnicze
 • w przypadku wiedzy o przejawach takiej dyskryminacji
 • pomysłów na inicjatywy prorównościowe, w które nasz Wydział mógłby się zaangażować

Działania pro-równościowe na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ inspirowane są treścią i przesłaniem następujących dokumentów:
- Konstytucja RP
- Strategia rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014-2020
- Zobowiązania wynikające z posiadania przez Uniwersytet Jagielloński logo HR Excellence in Research
- Zalecenia Unii Europejskiej, w szczególności Europejska Karta Naukowca (2006)

 

 

 • 27-29.04.2020 r. - udział w wydarzeniu online Women in Tech Days
 • 23.04.2020 r. - udział w wydarzeniu online „Kierunki wirusoodporne” (mgr Magdalena Ceglarska o studiach na kierunku Nanotechnologia (2:01:04), wystąpienie dr Anny Majcher-Fitas na temat nowego kierunku Fizyka dla Firm (3:28:06), wypowiedź mgr Darii Solarz, na temat studiów na kierunku Biofizyka (3:36:49))
 • 30.11-01.12.2019 r. - bezpłatne warsztaty WenDo dla studentek i doktorantek UJ
 • 13-14.11.2019 r. - udział studentek i doktorantek WFAIS w Perspektywy Women in Tech Summit 2019
 • 27.09.2019 r. - szkolenie pro-równościowe i pro-jakościowe dla kadry wyższego szczebla
 • 17.09.2019 r. - sesja "Kobiety w fizyce" na 45. Zjeździe Fizyków Polskich w Krakowie
 • 09.08.2019 r. - Audycja radiowa o przeciwdziałaniu dyskryminacji 
  na UJ
 • 07.2019 r. - Ogłoszenie o pozycjach w CERN dla osób powracających po przerwie do pracy zawodowej
 • 7.05.2019 r. - Artykuł “Women in physics” opublikowany w Nature Reviews Physics vol. 1, p. 298–300 (2019)
 • 04.-05.2019 r. - Artykuł “Działania na rzecz równości płci w nauce”, Alma Mater, nr 208-209, kwiecień-maj 2019
 • 4.04.2019 r. - wykład dr. hab. Tomasza Pospiesznego "Kobiety, które dopełniły tablicę Mendelejewa"
 • 28.02.2019 r. - seminarium Instytutu Nauk o Środowisku (Wydział Biologii) UJ z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce: “Determinants of gender inequality and barriers to women success in science” dr Ewa Krzaklewska, dr Paulina Sekuła, Instytut Socjologii UJ, “Towards institutional change - introducing Gender Equality Plan in Physics” mgr Ewelina Ciaputa, Instytut Socjologii UJ, dr Aleksandra Wrońska, Instytut Fizyki UJ
 • 5.12.2018 r. - wykład dr. hab. Tomasza Pospiesznego "Kobiety układu okresowego. Piękniejsza strona nauki"
 • 31.08.2018 r. - Podpisanie przystąpienia do GENERA Network
 • 8.03.2018 r. - Dni Gender w Fizyce

Na stronie https://studiuje.uj.edu.pl/student-rodzic można znaleźć informacje o ułatwieniach dla studiujących rodziców, także na studiach doktoranckich. Znajdują się tam zebrane dokumenty regulujące m.in. możliwość modyfikacji toku studiów,  sposoby ubiegania się o pomoc finansową itp. Są tam także informacje przydatne dla osób zatrudnionych w uniwersytecie, np. o przedszkolu JCI, żłobku Żaczuś, czy ułatwieniach dostępnych dla rodziców i ich dzieci w budynkach uniwersyteckich. 

Na Wydziale FAIS do dyspozycji rodziców i ich pociech jest przewijak, zlokalizowany w łazience dla osób niepełnosprawnych na parterze segmentu A. Do dyspozycji jest również pokój rodzica z dzieckiem umieszczony przy Bibliotece Wydziału, wyposażony w miejsce do pracy z laptopem, sofę, zabawki i przewijak. Mogą z niego skorzystać pracownicy w sytuacjach awaryjnych (np. w dniu nieprzewidzianego braku opieki nad dzieckiem), mamy w okresie karmienia, i wszyscy rodzice, którzy będą mieli zaplanowaną lub niezaplanowaną wizytę swoich pociech. Pokój zapewnia nie tylko komfort i intymność rodzicom, ale także pozwala utrzymać właściwe warunki pracy ich współpracownikom, z którymi dzielą biura.

GENERA Network jest siecią instytucji i organizacji uprawiających badania naukowe w dziedzinie fizyki, której celem jest promowanie i wprowadzanie w życie polityki równości płci. W świetle wyników badań socjologicznych, które wskazują, że zespoły zróżnicowane pracują lepiej i osiągają lepsze wyniki, działania wspierające grupy dotychczas słabo reprezentowane są w istocie działaniami projakościowymi. Z tego powodu Uniwersytet Jagielloński oficjalnie dołączył do GENERA Network, zobowiązując się do wprowadzania dobrych praktyk także na własnym gruncie. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej jest pierwszym wydziałem UJ, dla którego w programie GENERA, realizowanym w ramach Horizon 2020, został opracowany Plan na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn, którego wdrażanie rozpoczęliśmy z początkiem 2019 roku. Plan działań uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych na Wydziale FAIS w poprzednich latach, a zaproponowane rozwiązania są odpowiedzią na zidentyfikowane tutaj problemy i potrzeby, jest więc "skrojony na miarę" dla tej jednostki. W ramach GENERA Network Wydział FAIS i UJ otrzymują wiedzę ekspercką, wsparcie, dostęp do katalogu dobrych praktyk oraz informacje o narzędziach ewaluacyjnych.

1. Kto może mi pomóc w sytuacji kryzysowej?

Odpowiedź

W razie sytuacji kryzysowych studenci i doktoranci mogą zgłaszać się do Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji SOWA: https://www.uj.edu.pl/sowa, telefon alarmowy czynny całą dobę 7 dni w tygodniu: +48 606 406 158. Poza spotkaniami indywidualnymi istnieje możliwość wzięcia udziału w grupach wsparcia: https://www.uj.edu.pl/sowa-grupy-wsparcia. Choć strona internetowa w języku angielskim wymaga jeszcze chwili pracy, mam potwierdzenie, że już do SOWA zgłaszają się studiujący u nas cudzoziemcy i uzyskują niezbędne wsparcie w języku angielskim.

2. Jak definiuje się dyskryminację, jakie są jej przejawy?

Odpowiedź

Poradniki dotyczące przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji można przeczytać pod adresem: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/poradniki.

3. Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy prawnej, a nie stać mnie na nią?

Odpowiedź

Bezpłatne wsparcie prawne w Krakowie: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/gdzie-szukac-pomocy/pomoc-prawna.

4. Gdzie szukać pomocy jeśli mam poczucie, że moje bezpieczeństwo na terenie uczelni jest zagrożone?

Odpowiedź

Właściwą osobą w takich przypadkach jest pełnomocnik rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, link: https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/pelnomocnik.

5. Komu zgłosić przypadki mobbingu, dyskryminacji lub nierównego traktowania?

Odpowiedź

Pracownicy zgłaszają takie przypadki w formie pisemnej bezpośredniemu przełożonemu, który przekazuje sprawę pracodawcy. Jeśli skarga dotyczy bezpośredniego przełożonego, pracownik składa ją bezpośrednio pracodawcy, czyli do Biura Rektora. Szczegółowe zasady określa „Procedura antymobbingowa w Uniwersytecie Jagiellońskim” stanowiąca załącznik do zarządzenia nr 27 Rektora UJ z 3 kwietnia 2018 r. Doktoranci i studenci składają skargi, również w formie pisemnej, do dziekana wydziału. Dziekan podejmuje środki zaradcze lub w razie konieczności wszczęcia postepowania wyjaśniającego w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przekazuje sprawę do biura Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej lub do biura Prorektora UJ ds. dydaktyki. Osoby studiujące mogą również zgłosić się bezpośrednio do Pełnomocnika Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, który osobiście podejmie sprawę lub przekaże ją do właściwej jednostki administracji ogólnouczelnianej, względnie ww. prorektorom celem zainicjowania postępowania wyjaśniającego (https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/kontakt). Zarówno studenci, doktoranci, jak i pracownicy mogą zwrócić się do wydziałowego Pełnomocnika Dziekana ds. równości kobiet i mężczyzn, który - w warunkach pełnej poufności i dyskrecji – udzieli informacji o warunkach i sposobach uzyskania pomocy. 

 

Zadaj pytanie