Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Laboratoria Młodych 2023

Komunikat nr 7 Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie: finansowania z subwencji w wewnętrznym trybie konkursowym badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych nauczycieli akademickich ze stopniem doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, zatrudnionych na Wydziale FAIS.

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych w wydziałowej subwencji na rok bieżący przewidziano środki IDUJ pozwalające zainteresowanym osobom ubiegać się o dofinansowanie działalności naukowej w ramach grantów Laboratoria Młodych, LM2023.

Środki LM2023 będą rozdzielane w trybie konkursu na podstawie wniosków składanych przez młodych pracowników naukowych, podejmujących w roku 2023 i 2024 określone przedsięwzięcia badawcze. Wspierane będą wysoko ocenione projekty naukowe, wnoszące istotny wkład w realizację ważnych - z punktu widzenia rozwoju WFAIS - tematów badawczych, zgodnych z celami programu strategicznego IDUJ.

Wniosek o dofinansowanie

Składany w konkursie wniosek powinien zawierać:

 1. Informacje o Wnioskodawcy, m.in. imię, nazwisko, stopień naukowy, nr telefonu oraz adres e mail.
 2. Miejsce realizacji projektu (nazwa Instytutu/Zakładu, w którym wnioskodawca jest afiliowany).
 3. Tytuł projektu naukowego.
 4. Opis merytoryczny projektu naukowego z harmonogramem wykonania.
 5. Kosztorys projektu (z uzasadnieniem celowości realizacji poszczególnych pozycji) do realizacji w okresie 15 grudnia 2023 – 30 czerwca 2024, bez możliwości przedłużenia terminu wydatkowania.
 6. Określenie wnioskowanej kwoty finansowania.
 7. Wybrane publikacje i raporty konferencyjne dokumentujące dorobek naukowywnioskodawcy.
 8. Informacje o realizacji poprzednich grantów DSC/MNS/RSM/LM.
  Górny limit wnioskowanej kwoty wynosi 30 tys. PLN w przypadku wniosków indywidualnych i 50 tys. PLN w przypadku wniosków zespołowych.
  Każdy z uczestników wniosków zespołowych powinien spełniać warunki konkursu.
  Warunkiem koniecznym przyznania finansowania jest złożenie sprawozdań końcowych z poprzednio przyznanych grantówDSC/MNS/RSM/LM.

Koszty kwalifikowane:

 • koszty wyjazdów, wizyt i konsultacji naukowych
  We wniosku o grant zawierającym planowany wyjazd zagraniczny aplikant powinien sprecyzować miejsce i cel wyjazdu (z uzasadnieniem), podać oszacowanie kosztów oraz sposób ewentualnej prezentacji lub publikacji wyników. Zaleca się, aby wyjazdy zagraniczne były uzasadniane albo uprzednim zaproszeniem do wygłoszenia referatu/prezentacji plakatu, albo unikalnością aparatury (lub innych możliwości badawczych) w kraju docelowym.
 • koszty bezpośrednio powiązane z prowadzeniem badań (aparatura naukowa, odczynniki, materiały zużywalne)
 • usługi obce
 • koszty zakupu oprogramowania (licencji), komputerów i notebooków
 • koszty osobowe, w tym dodatki okresowe/jednorazowe/zadaniowe do wynagrodzeń dla członków zespołu/kierownika projektu; wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych dla wykonawców spoza UJ, studentów uczestniczących w realizacji projektów.
  Koszty osobowe nie mogą przekroczyć 30% wartości otrzymanego dofinansowania.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie przez system https://strefaid.uj.edu.pl.

Wnioski zostaną przekazane Wydziałowej Komisji powołanej przez Dziekana WFAIS, która sporządzi listę projektów rekomendowanych do finansowania. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

 

Raport końcowy
Po ukończeniu realizacji projektu wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia raportu końcowego (patrz Załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia) w terminie do 15 lipca 2024 r. w formie pliku na adres fais.dsc@uj.edu.pl.

Przypominam o obowiązku informowania o uzyskanym finansowaniu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości w UJ zgodnie z komunikatem: Komunikat_IDUJ_obowiazek_informacyjny_oznakowanie_rezultatow.pdf

Materiały graficzne dostępne są pod adresem: https://id.uj.edu.pl/identyfikacja-wizualna-id-uj.

 

Obowiązywać będą następujące zasady:

 1. Analiza raportów końcowych będzie dokonywana pod kątem osiągniętych rezultatów (osiągnięte wyniki, realizacja zadań projektu, publikacje, doniesienia konferencyjne, złożone wnioski o granty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne).
 2. Publikacje powstałe w wyniku realizacji projektu powinny zawierać standardowe podziękowania dla programu IDUJ oraz afiliację WFAIS UJ.
 3. Wydatkowanie środków powinno być zgodne z kosztorysem przedstawionym we wniosku oraz otrzymaną decyzją. Kierownicy zakładów naukowych nadzorują wydatkowanie dotacji.
 4. Uzyskane rezultaty i rzetelność ich sprawozdania w raporcie końcowym będą miały wpływ na uzyskanie dotacji w następnym konkursie.

Załączniki:

 1. Formularz wniosku o przyznanie finansowania z dotacji celowej LM2023.
 2. Formularz raportu końcowego LM2023.

W razie niejasności proszę o kontakt z Przewodniczącym Komisji Konkursowej prof. Jerzym Smyrskim,
e-mail: jerzy.smyrski@uj.edu.pl, tel.: 012 664 4616.

Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej