Stypendia Iuvenes KNOW

Uprzejmie informujemy, że studenci przyjęci na I rok studiów I stopnia na Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej będą mogli ubiegać się o stypendia naukowe fundowane przez Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość", którego Wydział jest członkiem.

Stypendium w wysokości 5000 zł na rok płatne w ratach semestralnych (2500 zł w grudniu, 2500 zł w kwietniu) zostanie przyznane dwudziestu pierwszym studentom z listy rankingowej.

Stypendia będą przeznaczone dla studentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procedurze rekrutacyjnej oraz dla laureatów i uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego. O stypendium mogą ubiegać się studenci kierunków: fizyka, informatyka stosowana, biofizyka, zaawansowane materiały i nanotechnologia Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Studenci Studiów Matematyczno – Przyrodniczych mogą ubiegać się o stypendia, jeśli ich kierunkiem wiodącym jest jeden z kierunków wyżej wymienionych.

Lista rankingowa ułożona będzie według wskaźnika rankingowego będącego sumą wskaźnika rekrutacji oraz punktów dodatkowych za wyniki w olimpiadach. Uwzględniane będą: olimpiady przedmiotowe stopnia centralnego: matematyczna, fizyczna, chemiczna, informatyczna i astronomiczna; Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z zakresu matematyki, fizyki lub chemii; Konkurs Wiedzy Chemicznej (prowadzony przez UJ); konkurs Fizyczne Ścieżki (prowadzony przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku / Otwocku). Dodatkowe punkty do wskaźnika rankingowego za wyniki w olimpiadach przyznawane są w sposób następujący: dla laureatów I stopnia: 300 punktów, II stopnia: 200 punktów, III stopnia: 100 punktów, za udział w konkursie finałowym stopnia centralnego: 50 punktów.

Zasady przyznawania stypendium znajdują się tutaj.

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane od października 2016.

Pobierz wniosek o Stypendium Iuvenes KNOW.