Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dane teleadresowe

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11

30-348 Kraków

e-mail: biblioteka.WFAIS@uj.edu.pl  

Telefony:

tel.: 12 664 4577, 12 664 4815
kierownik: 12 664 4814

 

 

Godziny otwarcia

Biblioteka czynna w godzinach od 9:00 do 15:00.

O bibliotece

Biblioteka Wydziału Fizyki sięga swymi tradycjami końca XVIII wieku. Podobno wtedy ks. Andrzej Trzciński (1749-1823), profesor fizyki eksperymentalnej, zakupił w Londynie książki naukowe, które przeznaczył do tworzącego się Kolegium Fizycznego. Księgozbiór ten uzupełniali kolejni profesorowie fizyki: Stefan Kuczyński, Zygmunt Wróblewski, August Witkowski, Marian Smoluchowski i Władysław Natanson. Profesorowie ci przekazali do biblioteki także swoje prywatne kolekcje książek naukowych. Z końcem XIX wieku pojawiły się w bibliotece pierwsze czasopisma naukowe: Physical Review, Philosophical Magazine i Annalen der Physik.

W okresie międzywojennym biblioteką katedr fizyki opiekowali się doktoranci, ale najcenniejsze zbiory przechowywano w gabinetach profesorskich. W czasie II wojny światowej wyposażenie sal i laboratoriów zostało całkowicie zniszczone, a w Collegium Witkowskiego działał Institut für Deutsche Ostarbeit (Instytut Niemieckiej Pracy na Wschodzie). Na szczęście, już na początku okupacji, zbiory biblioteczne przeniesiono do Biblioteki Jagiellońskiej i tam przetrwały w stanie nienaruszonym aż do kwietnia 1945 roku. Instytut Fizyki wznowił swoją działalność po zakończeniu wojny, wtedy też dokonano remontu Collegium Witkowskiego i przeniesiono z Biblioteki Jagiellońskiej wszystkie książki należące do fizyków. Początkowo działały trzy odrębne biblioteki: Zakładu Mechaniki Teoretycznej (do roku 1952 inwentarz biblioteki liczył 215 vol.), Zakładu Fizyki Teoretycznej (do roku 1952 inwentarz liczył 1693 vol.) i I Zakładu Fizyki Doświadczalnej. Od października 1952 roku prowadzono jedną bibliotekę i jedną księgę inwentarzową. Okres szczególnego rozkwitu przeżywała biblioteka od roku 1957, kiedy na stanowisku bibliotekarza zatrudniono mgr Irenę Lewandowską. I. Lewandowska uporządkowała zbiory biblioteczne, wykorzystując klasyfikację przedmiotową zaproponowaną przez ówczesnych profesorów fizyki, zadbała o właściwe prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, w szczególności ksiąg inwentarzowych, starała się wzbogacić księgozbiór poprzez zakupy nowości książkowych, a także poprzez prenumeratę krajowych i zagranicznych czasopism naukowych. Biblioteka przeznaczona była dla pracowników i studentów fizyki, ale organizacyjnie podlegała Bibliotece Jagiellońskiej. W 1967 roku dyrektor BJ, profesor Jan Baumgart, napisze o bibliotece fizyki i zatrudnionej w niej bibliotekarce: „można stwierdzić, że biblioteka licząca ponad 12.000 woluminów jest dobrze zorganizowana. Mgr I. Lewandowska jest pracownikiem odpowiedzialnym i wykazuje orientację w zagadnieniach bibliotecznych, działając sprawnie na odcinku zakupu książek z importu, prenumeraty czasopism, opracowania kart do centralnego katalogu i sprawozdawczości. […] Należy podkreślić, że spośród 21 osób zatrudnionych w bibliotekach zakładowych UJ mgr I. Lewandowska jest jedynym w pełni kwalifikowanym bibliotekarzem". Irena Lewandowska była kustoszem dyplomowanym i kierownikiem Biblioteki IF UJ aż do przejścia na emeryturę w roku 1991.

Współczesny księgozbiór Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ to prawie 35.000 książek naukowych, uporządkowanych zgodnie z klasyfikacją działową, którą unowocześniono i dostosowano do zmieniających się zadań biblioteki. Rozszerzono zakres tematyczny gromadzonego księgozbioru, który obejmuje dziś publikacje dotyczące fizyki, matematyki, informatyki, chemii, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, biofizyki, astronomii, filozofii i  historii nauki.

Biblioteka prenumeruje 30 tytułów czasopism w wersji drukowanej, pozostałe dostępne są on-line za pośrednictwem konsorcjów, do których przystąpił Uniwersytet Jagielloński.

Biblioteka WFAIS UJ jest placówką otwartą dla wszystkich. Ze zgromadzonej tutaj literatury skorzystać mogą wszyscy ci, którzy interesują się fizyką, ale osobom spoza Uniwersytetu materiały biblioteczne udostępnia się wyłącznie w czytelniach.

W 1995 roku ówczesna Biblioteka Instytutu Fizyki UJ została włączona do uniwersyteckiego zintegrowanego systemu komputerowego VTLS (Virginia Tech Library System). Obecnie wykorzystuje się nowszą wersję tego systemu o nazwie Virtua. Poszukiwanie literatury, rezerwację i prolongatę wypożyczanych książek czytelnicy wykonują za pośrednictwem Internetu.

Do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ wprowadzono już ponad 70% wydawnictw zwartych zgromadzonych w Bibliotece WFAIS UJ. Trwają prace nad opracowaniem bibliograficznym i stworzeniem rekordów zasobu dla wydawnictw ciągłych. W roku 2013 rozpoczęto w Bibliotece digitalizację najcenniejszych zbiorów, zbiory te włączane są do zasobów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej.

Biblioteka Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej powołana została Zarządzeniem Nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 29 września 2014 roku. W jej skład weszła dotychczasowa Biblioteka Instytutu Fizyki UJ i Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego.

Od roku 2014 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ma swoją siedzibę na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego (tzw. III Kampusie). Również Biblioteka WFAIS UJ otrzymała nowe pomieszczenia i nowe wyposażenie. Na czytelników czeka nowoczesna biblioteka z wolnym dostępem do księgozbioru, wysokiej jakości komputerami z dostępem do Internetu i urządzeniami RFID do samodzielnego wypożyczania i zwrotu książek. 

 

                                                                                                                                                  Maria Pawłowska

Pracownicy

Kierownik biblioteki:  mgr Maria Pawłowska mary.pawlowska@uj.edu.pl

mgr Jadwiga Wichman jadwiga.wichman@uj.edu.pl

mgr Katarzyna Dobija katarzyna.dobija@uj.edu.pl

Regulamin

REGULAMIN    BIBLIOTEKI     WYDZIAŁU     FIZYKI, ASTRONOMII    I    INFORMATYKI    STOSOWANEJ UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Biblioteka WFAIS przeznaczona jest dla pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

1. Studenci i doktoranci UJ dokonują zapisu do Biblioteki na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej ważnej na kolejny rok akademicki. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego zapisują się do Biblioteki po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na UJ.

2. Studenci wypożyczają książki na dwa miesiące, pracownicy naukowi na sześć miesięcy. Dla niektórych dzieł Biblioteka może ustalić krótszy okres wypożyczenia.

3. Czytelnicy mogą samodzielnie przedłużyć czas wypożyczenia książek. Prolongaty można dokonać komputerowo tylko wtedy, gdy książka nie została zamówiona przez innego czytelnika i nie upłynął termin jej zwrotu. Prolongaty książek można dokonać również w wypożyczalni bibliotecznej.

4. O zbliżającym się terminie zwrotu książki Czytelnik powiadamiany jest pocztą elektroniczną, jeżeli wcześniej podał swój adres e-mail.

5. Tablice, słowniki, encyklopedie i czasopisma naukowe udostępnia się wyłącznie w czytelniach Biblioteki.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek. Studenci WFAIS, uczący się na trzecim roku studiów licencjackich, a także na pierwszym i drugim roku studiów magisterskich mogą wypożyczyć 6 książek, doktoranci i pracownicy naukowi – do 40 woluminów.

7. Książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić lub przekazać Bibliotece kwotę równą wartości zagubionego dzieła (nie mniej niż 50 zł).

8. Aby uzyskać zaliczenie kolejnego roku studiów należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki. Osoby rezygnujące ze studiów, a także kończące pracę na UJ, zobowiązane są do zwrotu wypożyczonych książek.

9. Do korzystania ze zbiorów w czytelniach uprawnieni są wszyscy zainteresowani na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej, dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

10. Pracownicy innych uczelni wypożyczają książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

11. Powyższy regulamin obowiązuje również w Bibliotece Obserwatorium Astronomicznego.

Nieprzestrzeganie REGULAMINU spowoduje wykreślenie Czytelnika z Biblioteki!

Zasady funkcjonowania Biblioteki w sytuacji zagrożenia wirusem.

Komisja biblioteczna

Przewodniczący:

Prof. Wiesław Płaczek: wieslaw.placzek@uj.edu.pl

Członkowie:

Dr hab. Stanisław Baran: stanislaw.baran@uj.edu.pl
Dr hab. Jacek Bieroń: jacek.bieron@uj.edu.pl
Dr hab. Piotr Cyganik: piotr.cyganik@uj.edu.pl
Dr hab. Bartłomiej Dybiec: bartek@th.if.uj.edu.pl
Dr hab. Andrzej Odrzywołek: andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl
Dr hab. Zenon Rajfur zenon.rajfur@uj.edu.pl
Prof. dr hab. Jerzy Smyrski: jerzy.smyrski@uj.edu.pl
Dr hab. Marian Soida: marian.soida@uj.edu.pl
Dr hab. Barbara Strug: barbara.strug@uj.edu.pl