Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki - informacje ogólne

W czasie trwania studiów każdy student kierunków Fizyka, Astronomia, Zawansowane Materiały i Nanotechnologia oraz Informatyka jest zobowiązany do odbycia praktyki zgodnie z programem studiów. Zachęcam Państwa do poszukiwania we własnym zakresie instytucji w kraju lub za granicą, w której taką praktykę lub staż można odbyć. Praktyka musi być związana z tematyką studiów. Dla osób zainteresowanych, w ramach naszego wydziału, zostaną zaproponowane tematy praktyk. Można je znaleźć na stronie wydziałowej pod adresem:
www.fais.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-i-i-ii-stopnia/praktyki-studenckie/baza-tematow
 
Fizyka, Astronomia i ZMIN studia I stopnia
Po zakończeniu II roku studiów I stopnia każdy student zobowiązany jest do odbycia trzytygodniowej praktyki. W szczególnych przypadkach, jeżeli po drugim roku student nie zaliczy praktyki, może ubiegać się o zgodę Dyrektora ds. Dydaktycznych na zaliczenie praktyki po trzecim roku, ale przed ukończeniem studiów I stopnia. Praktyka jest obowiązkowa i nie można bez jej zaliczenia otrzymać stopnia licencjata.
 
Informatyka, studia I stopnia – studenci, którzy rozpoczęli studia przed  1.10.2016
Praktyka zawodowa w wymiarze odpowiadającym co najmniej trzem tygodniom pracy powinna być zrealizowana w VI semestrze. Praktyka może być realizowana w innym okresie, na przykład w trakcie wakacji. Praktyka jest obowiązkowa i nie można bez jej zaliczenia otrzymać stopnia licencjata.
 
Informatyka, studia I stopnia – studenci, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2016
Praktyka zawodowa w wymiarze odpowiadającym co najmniej trzem miesiącom pracy powinna być zrealizowana w VI semestrze. Praktyka może być realizowana w innym okresie, na przykład w trakcie wakacji. Praktyka jest obowiązkowa i nie można bez jej zaliczenia otrzymać stopnia licencjata.
 
Informatyka, studia II stopnia – studenci, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2016
Praktyka zawodowa w wymiarze odpowiadającym co najmniej trzem miesiącom pracy powinna być zrealizowana w IV semestrze. Praktyka może być realizowana w innym okresie, na przykład w trakcie wakacji. Praktyka jest obowiązkowa i nie można bez jej zaliczenia otrzymać stopnia magistra.

Zasady realizacji praktyk studenckich na wydziale FAIS

Istnieją trzy różne możliwości realizacji praktyk obowiązkowych na wydziale FAIS:

1) Odbycie praktyki na UJ
W tym przypadku realizacja praktyki rozpoczyna się od wypełnienia formularza Zgłoszenia Praktyki (załącznik 1). Zgłoszenia praktyki dokonujemy przed terminem rozpoczęcia praktyki w sekretariacie dydaktycznym, nie później jednak niż do końca sesji letniej danego roku akademickiego.
Praktyka realizowana na UJ musi rozpocząć się od przeszkolenia studenta przez opiekuna praktyki na stanowisku pracy a następnie wypełnienia Karty Szkolenia Wstępnego Praktykanta (załącznik 2) i złożenia jej w sekretariacie dydaktycznym. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyki Dziennika Praktyk dostępnego w sekretariacie dydaktycznym.

2) Odbycie praktyki poza UJ

a) na terenie naszego kraju
W tym przypadku pierwszym krokiem po skontaktowaniu się studenta z odpowiednią instytucją, która podejmuje się organizacji praktyki, jest określenie przez tę instytucję planu praktyki (krótki kilku punktowy opis realizacji praktyki) oraz warunków BHP na stanowisku praktykanta poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (załącznik 3). Podpisany załącznik 3 oraz opis planu praktyki powinny być przesłane w formie elektronicznej do pełnomocnika dziekana d/s praktyk studenckich (dr hab. Bartosz Such). Zwrotna informacja zostaje przekazana drogą e-mailową bezpośrednio do instytucji przez pełnomocnika dziekana d/s praktyk studenckich.
W następnym kroku instytucja realizująca praktykę podpisuje umowę trójstronną - umowa pomiędzy FAIS, Instytucją i Studentem) i przesyła 3 egzemplarze podpisanej umowy wraz z oryginałem załącznika 3 do pełnomocnika dziekana d/s praktyk studenckich (dr hab. Bartosz Such). Po podpisaniu wszystkich egzemplarzy umowy przez studenta i pełnomocnika dziekana d/s praktyk studenckich jeden z egzemplarzy trafia do sekretariatu dydaktycznego (nie później jednak niż do końca sesji letniej danego roku akademickiego) kolejne 2 egzemplarze dostaje student i jeden z nich przed rozpoczęciem praktyki przekazuje instytucji organizującej praktykę.
Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego przez opiekuna praktyki Dziennika Praktyk dostępnego w sekretariacie dydaktycznym.

b) poza granicami naszego kraju
W tym przypadku decyzja o sposobie realizacji praktyki i jej zaliczeniu jest podejmowana indywidualnie przez pełnomocnika dziekana dla danego kierunku studiów.

c) praktyki w ramach programu Erasmus
Informacji na temat praktyk udziela Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej.

3) Wykonanie pracy na rzecz firmy lub innej instytucji naukowej w postaci umowy o pracę/dzieło

W tym przypadku student przedstawia kopię odpowiedniej umowy o pracę/dzieło wraz z odpowiednim Oświadczeniem (załącznik 5), które ustala jaka była dokładnie tematyka pracy jaką wykonał. Dokumenty te powinny zostać przekazane do sekretariatu dydaktycznego. Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje pełnomocnik dziekana d/s danego kierunku studiów. Aby odpowiednia umowa została uznana za odbycie praktyki to jej okres realizacji musi obejmować co najmniej 3 tygodnie oraz tematyka i zakres zadań musi być spójny z kierunkiem studiów.

 

Pomoc materialna

W chwili obecnej Uniwersytet Jagielloński nie może ponosić żadnych kosztów związanych z realizacją praktyk obowiązkowych poza FAIS.

Pełnomocnik dziekana d/s praktyk studenckich dr hab. Bartosz Such e-mail: bartosz.such@uj.edu.pl