Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Profil absolwenta

Absolwent kierunku ASTRONOMIA

 - posiada wiedzę z zakresu współczesnej astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych,

 - rozumie i umie opisywać zjawiska przyrodnicze,

 - potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje,

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- praca w obserwatoriach i planetariach,

- instytucje astrofizyczne i meteorologiczne,

- zespoły prowadzące obserwacje satelitarne,

- grupy naukowe realizujące międzynarodowe programy badawcze

- praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwent kierunku BIOFIZYKA

- posiada szeroką wiedza z zakresu biofizyki medycznej i biofizyki molekularnej,

- posiada wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędna do obsługi różnego rodzaju sprzętu medycznego używanego w diagnostyce lekarskiej (np. tomograf, elektrokardiograf, ultrasonograf)

- zna metody fizyczne stosowane w diagnostyce medycznej, biochemicznej oraz w terapii radiacyjnej;

- posiada umiejętności wymagane do współpracy z firmami produkującymi i handlującymi sprzętem medycznym;

- zna wachlarz technik badawczych używanych w laboratoriach biofizycznych i biotechnologicznych, wiedza  z zakresu modelowania i syntezy dedykowanych materiałów o przeznaczeniu biomedycznym, umiejętność posługiwania się technikami bioinformatycznymi w teoretycznej analizie układów złożonych (biofizyka molekularna).

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- wyspecjalizowane jednostki służby zdrowia,

- wyspecjalizowane placówki badawcze i rozwojowe, m.in. firmy farmaceutyczne, firmy produkujące sprzęt i aparaturę nowych technologii

Absolwent kierunku FIZYKA

- posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych,

- może zdobywać i poszerzać wiedzę w zakresie trzech specjalizacji: studia fizyki teoretycznej, fizyki doświadczalnej lub fizyki komputerowej,

Studia z Fizyki Teoretycznej

Absolwenci specjalizacji fizyka teoretyczna nabywają biegłości w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, pozwalającymi na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują różne zjawiska fizyczne, ale również przewidują nowe efekty.

Studia z Fizyki Doświadczalnej

Absolwenci specjalizacji fizyka doświadczalna otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Prace naukowe z fizyki doświadczalnej realizowane w Instytucie Fizyki UJ obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka.

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- praca  w ośrodkach i placówkach naukowo – badawczych,

- praca w laboratoriach diagnostycznych i przemysłowych,

- wdrażanie w życie swoich osiągnięć naukowych,

- praca w firmach konsultingowych,

- praca w firmach związanych z przemysłem komputerowym,

- praca w sektorze publicznym i administracji,

- praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwent kierunku INFORMATYKA

- samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym na ich klasyfikację pod kątem złożoności, możliwych metod rozwiązania i implementację rozwiązań.

 - samodzielne formułowanie, opracowanie, realizację i weryfikację problemów informatycznych.

 -  umiejętne posługiwanie się narzędziami informatycznymi, w tym nowoczesnymi językami programowania i nowoczesnym sprzętem.

 -  samodzielne dokształcanie i adaptację do zmieniających się potrzeb na rynku informatyki stosowanej.

Przykładowe obszary zatrudnienia:

 - analityk i projektant systemów informatycznych,

 - konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

-  programista systemów informatycznych,

-  administrator sieciowych systemów komputerowych,

-  pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub w naukach szczegółowych, które korzystają z narzędzi informatycznych,

-  pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, itd.,

-  nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).