Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

"Celem Towarzystwa Doktorantów jest reprezentowanie i obrona praw i interesów doktorantów na UJ oraz organizowanie koleżeńskiej współpracy i wzajemnej pomocy członków w sprawach naukowych i innych".

Art. 1 pierwszego Statutu TD UJ (1992 rok).


Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało założone w 1992 roku, wtedy też przyjęty został pierwszy statut Towarzystwa. Od tamtego czasu cele Towarzystwa pozostają bez zmian. Zmieniają się natomiast sposoby ich realizacji.

Aktualnie Towarzystwo jest zaangażowane na wielu płaszczyznach - reprezentuje doktorantów przed władzami uczelni, uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy socjalnej, przydziela miejsca w akademikach, organizuje szkolenia, spotkania towarzyskie i zajęcia sportowe, wspomaga finansowo badania doktorantów i prowadzi spotkania popularyzujące naukę a także wiele innych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym doktoranci na uczelniach tworzą samorząd. W związku z tym organy Towarzystwa Doktorantów zostały przekształcone w organy samorządu doktorantów UJ. Postanowiono jednak zachować historyczną nazwę i od tej pory Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest nazwą własną samorządu doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W związku z tym TD UJ w mocy prawa i zwyczaju pełni wszystkie zadania i uprawnienia samorządu doktorantów.

Opisywane zmiany spowodowały konieczność uchwalenia nowego Statutu dla TD UJ, który został zatwierdzony przez Senat UJ w dniu 30 maja 2007 roku. Ponadto w toku funkcjonowania TD UJ pojawił się szereg przesłanek na rzecz wprowadzenia zmian w dotychczasowym Regulaminie TD UJ, co też dokonane zostało decyzją Senatu UJ z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Towarzystwo Doktorantów oprócz reprezentowania doktorantów przed władzami UJ podjęło też współpracę z doktorantami z innych uczelni. W grudniu 2005 roku przy udziale członków TD UJ powołane zostało Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich, a na początku 2006 roku przedstawiciele TD UJ brali udział w tworzeniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, która w świetle wspomnianej ustawy reprezentuje interesy doktorantów na poziomie kraju.

http://www.doktoranci.uj.edu.pl/