Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Dziekana z 21 stycznia 2022 roku

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, zarządzam, co następuje:

  1. W terminie od 24.01 do odwołania zajęcia dydaktyczne na Wydziale FAIS UJ mogą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym.
  2. Zajęcia w pracowniach i laboratoriach mogą odbywać się w trybie bezpośrednim na zasadach uzgodnionych przez kierownika pracowni z Prodziekanem ds. Studiów.
  3. Do pracowni specjalistycznych mogą być dopuszczeni wyłącznie studenci i doktoranci realizujący projekty badawcze w ramach prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Ich obecność w pracowni/laboratorium musi być każdorazowo potwierdzana w rejestrze czasu pracy.
  4. W trybie bezpośrednim mogą się odbyć zaplanowane kolokwia zaliczeniowe.
  5. Zajęcia bezpośrednie wymienione w punktach 2, 3 i 4 są dozwolone wyłącznie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
  6. Sesja egzaminacyjna odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem i harmonogramem, z możliwością przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym. Zmiana trybu zaliczenia/egzaminu jest możliwa po uprzedniej informacji koordynatora przedmiotu złożonej u Prodziekana ds. Studiów. Wniosek o zmianę trybu przeprowadzanych egzaminów i zaliczeń wymaga opinii studentów.

W odniesieniu do pozostałych Pracowników Wydziału:

  1. Praca Wydziałowego Centrum Administracyjnego, sekretariatów instytutowych, Biblioteki Wydziałowej, Biura Karier i Promocji, CIT i Warsztatu Mechanicznego ma być wykonywana w systemie zmianowym.
  2. Za organizację pracy odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

 
Prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ