Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja Mediacyjna

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2023 z dnia 16 marca 2023 roku wprowadzająca zmiany w decyzji nr 2/2020 Dziekana WFAIS UJ z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej ds. kontaktów ze studentami.

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej ds. kontaktów ze studentami

Decyzja Dziekana Wydziału FAIS UJ nr 13/2022 z dnia 25 listopada 2022 wprowadzająca zmiany w decyzji nr 2/2020 Dziekana WFAIS UJ z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej ds. kontaktów ze studentami

 

Regulamin działania Komisji Mediacyjnej na Wydziale FAIS

Komisja Mediacyjna ds. kontaktów ze studentami

1. Celem Komisji Mediacyjnej na wydziale FAIS jest prowadzenie działań przyczyniających się do poprawy komunikacji w środowisku akademickim, w tym kształtowanie na drodze konsultacji i mediacji skutecznego mechanizmu rozwiązywania sporów, doskonalenia procesu dydaktycznego i wzmacniania współpracy ze społecznością studencką.

2. Metody realizacji celu postawionego przed komisją:​​

​a) Monitorowanie poczucia bezpieczeństwa wśród studentów i pracowników Wydziału;

b) Organizowanie w trakcie semestru (w pełnym lub w częściowym składzie Komisji) spotkań z grupami studentów zgłaszających bieżące problemy pojawiające się w procesie dydaktycznym lub w życiu akademickim;

c) Przekazywanie studentom informacji, w jaki sposób mogą być rozwiązane zgłaszane przez nich problemy;

d) Prowadzenie konsultacji i przekazywanie wniosków w sprawach dydaktycznych stosownym Radom Programowym;

e) Współpraca ze Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji SOWA, f) Pełnomocnikiem Rektora ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów oraz z Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów (Centrum ARS).

3. Zasady działania Komisji:

a) Studenci mogą zgłaszać problemy i wnioski leżące w kompetencji Komisji Mediacyjnej do dowolnego członka Komisji.

b) Komisja może zbierać się w całym lub częściowym składzie. Charakter zebrań może być organizacyjny lub merytoryczny, związany z rozwiązywaniem konkretnych problemów.

c) Zebranie Komisji zarządza przewodniczący komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby, której zgłoszony został problem lub wniosek studencki.

d) Przewodniczący określa wymagany skład zebrania komisji. W zebraniu komisji muszą uczestniczyć co najmniej 4 osoby, z czego dwóch Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia.

e) W przypadku, gdy problem bezpośrednio dotyczy przewodniczącego komisji, zebranie Komisji jest zarządzone przez jednego z Pełnomocników Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia.

f) Merytoryczne zebranie komisji może mieć charakter otwarty. Na takie zebranie mogą być zapraszani bądź studenci zgłaszający problemy lub wnioski, bądź wszyscy studenci. Tematem takich spotkań może być wyjaśnienie podjętych przez Komisję działań, dyskusja ze środowiskiem studenckim na tematy partykularne lub ogólne, i inne. Otwarte spotkania, dostępne dla wszystkich studentów, powinny się odbywać przynajmniej raz na semestr.

g) Komisja na swoich posiedzeniach sporządza protokoły spotkań. Ze względu na zmienny skład komisji, na każdym spotkaniu wybierany jest sekretarz sporządzający protokół.

h) Komisja corocznie, po zakończeniu roku akademickiego, sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, który przedstawiony jest Dziekanowi Wydziału FAIS.

W skład Komisji Mediacyjnej wchodzą

 • Prodziekan WFAIS ds. Studiów, Przewodniczący Komisji: dr hab. Jacek Zejma 
 • Pełnomocnicy Dziekana ds. Ewaluacji i Jakości Kształcenia
  prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski
  dr hab. Zdzisław Golda
  dr hab. Barbara Strug
  dr hab. Grażyna Ślusarczyk
 • Mężowie Zaufania wybrani przez Samorząd Studencki
  dr Urszula Pajdosz-Śmierciak {Astronomia)
  dr Marta Targosz-Korecka {Biofizyka)
  prof. dr hab. Andrzej Magiera {Fizyka)
  dr hab. Grzegorz Korcyl {Informatyka)
  prof. dr hab. Piotr Cyganik (Zaawansowane materiały i nanotechnologie)
Pliki do pobrania
pdf
Regulamin działania Komisji Mediacyjnej na Wydziale FAIS