Sekcje nauczycielskie

Zajęcia sekcji nauczycielskich  są dodatkową opcją, dostępną dla studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii, studiów matematyczno-przyrodniczych oraz astrofizyki i kosmologii, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole. Student uzyskuje „Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej" wystawiane przez Studium Pedagogiczne UJ.

W ramach proponowanych dodatkowych bloków zajęć można – zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami kształcenia nauczycieli  –  uzyskać kwalifikacje:

  • do nauczania fizyki w gimnazjum i liceum - sekcja nauczycielska fizyki
  • do nauczania przyrody w szkole podstawowej sekcja nauczycielska przyrody w szkole podstawowej.

Uzyskanie podwójnych kwalifikacji (tzn. do nauczania i fizyki i przyrody) jest również możliwe  ale wymaga zaliczenia dwóch  autonomicznych bloków zajęć, przy czym zajęcia z pedagogiki ogólnej i psychologii ogólnej oraz podstaw dydaktyki wystarczy zaliczyć w ramach jednej z sekcji.

W zajęciach sekcji nauczycielskich mogą uczestniczyć nie tylko studenci studiów I i II stopnia, ale także studenci studiów III stopnia (za zgodą opiekuna naukowego i kierownika Studiów Doktoranckich). 

Zajęcia tych sekcji są zajęciami dodatkowymi, deklarowanymi indywidualnie przez studenta. Punkty ECTS potrzebne do realizacji zajęć mogą pochodzić z puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Kształcenie na tych sekcjach składa się z dwóch komponentów:

  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (prowadzone przez  Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3)
  • metodyka nauczania przedmiotu (fizyki lub przyrody) wraz z praktykami i ćwiczeniami w szkole (prowadzone przez Instytut Fizyki UJ).

Aby wziąć udział w zajęciach sekcji nauczycielskiej należy (niezależnie od zgłaszania na poszczególne zajęcia tej sekcji) wysłać zgłoszenie – email do sekretariatu dydaktycznego (do dnia 26. IX) do Pani Doroty Gumuli (dorota.gumula@uj.edu.pl) o treści:

Deklaruję swój udział w sekcji nauczycielskiej
nazwa wybranej sekcji nauczycielskiej
imię nazwisko
kierunek studiów
rok studiów

Nazwę sekcji nauczycielskiej należy powtórzyć w tytule emaila.

Wpisywanie na zajęcia sekcji odbywa się poprzez USOSweb. Ostateczny termin wpisywania się na zajęcia prowadzone przez Studium Pedagogiczne http://www.sp.uj.edu.pl   (psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki) upływa 26 września.
 

Kierownik sekcji nauczycielskich

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr

Telefon:  12 664-4527
E-mail: antoni.pedziwiatr@uj.edu.pl
Przyjmuje:
piątek 9.00 - 10:00

Sekcja nauczycielska fizyki

Zajęcia tej sekcji adresowane są do studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii, studiów matematyczno- przyrodniczych oraz astrofizyki i kosmologii. Programy studiów tych kierunków zawierają wystarczające liczby godzin  zajęć merytorycznych więc studenci muszą jedynie zaliczyć bloki zajęć psychologiczno-pedagogicznych, metodycznych oraz odbyć praktyki.

Poniższe tabele zawierają zalecaną kolejność realizacji zajęć:

plany studiów dla sekcji nauczycielskiej fizyki (I i II stopień, kierunki: fizyka, biofizyka, astronomia, zaawansowane materiały i nanotechnologia, studia matematyczno-przyrodnicze oraz astrofizyka i kosmologia)

Sekcja nauczycielska przyrody w szkole podstawowej

Zajęcia tej sekcji adresowane są do studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.
Ze względu na to, że przygotowanie merytoryczne w zakresie przyrody wymaga zaliczenia przedmiotów nie tylko z fizyki ale dodatkowo z chemii,  biologii i geografii - konieczne jest odbycie dodatkowych zajęć merytorycznych, których brakuje w programach poszczególnych kierunków studiów. Stąd pojawiają się różnice w ofercie dla poszczególnych kierunków- przedstawione w tabelach.
Najkorzystniejszą sytuację mają studenci biofizyki, którzy muszą dodatkowo zaliczyć  tylko zajęcia z geografii.
Studenci ZMiN muszą dodatkowo zaliczyć zajęcia z biologii i geografii.
Studenci fizyki i astronomii muszą zaliczyć zajęcia z chemii, biologii i geografii.

Można te zajęcia odbyć w trakcie studiów I stopnia ale jest to zbyt obciążające czasowo. Zaleca się więc przesunięcie (według uznania studenta) niektórych zajęć na studia drugiego stopnia.
Studenci, którzy nie zaliczyli części zajęć na studiach I stopnia, a chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej, muszą na studiach II stopnia uzupełnić brakujące zajęcia.   
 

plany studiów dla sekcji nauczycielskiej przyrody w szkole podstawowej (I i II stopień, kierunki: Fizyka, Biofizyka, ZMIN, Astronomia)

Na skróty