Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia

W dniu 21 września 2010 r. Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę  z Urzędem Mar­szał­kowskim Województwa Małopolskiego o dofinansowanie projektu pod nazwą:

 

"Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia"

 

w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013,

Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych,
Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego.

Beneficjentami projektu są cztery wydziały UJ oferujące priorytetowe kierunki kształcenia:

  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Realizacja głównego celu projektu, jakim jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunkach ścisłych i przyrodniczych na studiach I stopnia, wymaga głęboko zakrojonej modernizacji infrastruktury dydaktycznej. Odbędzie się ona poprzez zakup nowoczesnych urządzeń i zestawów laboratoryjnych dedykowanych dydaktyce oraz pełną integrację nabytego sprzętu z wdrażanymi obecnie na Wydziałach nowymi programami nauczania, zgodnymi z Deklaracją Bolońską. Nowe urządzenia w części zastąpią używaną obecnie, przestarzałą i wyeksploatowaną aparaturę, a w części posłużą do utworzenia nowych stanowisk dydaktycznych. Zakupiony zostanie sprzęt do 30 pracowni studenckich pozwalających na wyposażenie ich w urządzenia i zestawy aparatury laboratoryjnej oraz urządzenia pomocnicze (np. rzutniki multimedialne) dedykowane potrzebom dydaktyki. Wytypowane do zakupu urządzenia w sposób optymalny polepszą bazę aparaturową pracowni I stopnia kształcenia, tworząc (z nich) innowacyjne zaplecze edukacyjne. Rozwinięte zostaną ćwiczenia mające znaczenie praktyczne, ukierunkowane nie tylko na badanie problemów stricte naukowych, ale też na zaznajomienie studentów z nowoczesnymi technologiami spotykanymi w przemyśle. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w około 25% do celów badawczych, np. przy realizacji ambitnych projektów licencjackich. Dzięki planowanym modernizacjom - innowacyjnym zmianom ulegnie program zajęć laboratoryjnych, możliwe bowiem będzie wprowadzenie nowej tematyki ćwiczeń. Zakupiona aparatura dydaktyczna będzie charakteryzowała się wysokimi standardami technologicznymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami (np. znaczne ograniczenie ilości zużywanych odczynników, kompleksowość analiz), co umożliwi dostosowanie kwalifikacji absolwentów do potrzeb innowacyjnej gospodarki.

 

Wynikiem realizacji projektu będzie modernizacja pracowni studenckich I stopnia, zintegrowana z wymogami nowych programów studiów wprowadzanymi obecnie na Wydziałach, zgodnie ze standardami nauczania wynikającymi z Deklaracji Bolońskiej. Beneficjentami przedsięwzięcia będą studenci kierunków: chemia, ochrona środowiska, zaawansowane materiały i nanotechnologia, biologia, geografia, geologia, biologia i geologia o specjalności ochrona przyrody, neurobiologia, astronomia, biofizyka, biofizyka o specjalności fizyka medyczna i biofizyka molekularna, fizyka, informatyka, biotechnologia oraz uczestnicy studiów matematyczno-przyrodniczych i biologiczno-geograficznych. Planowany zakup nowoczesnej infrastruktury spowoduje istotne wzbogacenie oferty dydaktycznej Wydziałów oraz podniesienie atrakcyjności studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ, co stanowi jeden z długofalowych celów ich strategii edukacyjnej i badawczo-rozwojowej. Znaczące zwiększenie zainteresowania studiami na tych kierunkach jest również jednym z priorytetów Strategii Rozwoju Edukacji.

 

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 764 098.53 PLN.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 5 434 868.98 PLN.

Okres realizacji projektu: 26.01.2007 – 28.12.2012.

 

Ogłoszenia o przetargach na zakup wnioskowanej aparatury publikowane są na stronach Biura Zamówień Publicznych UJ (przetargi.adm.uj.edu.pl) oraz w sekcji "Zamowienia publiczne" znajdującej się poniżej.

Więcej Informacji o Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym:
http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/program.aspx
.

 

Koordynator Projektu: dr hab. Tomasz Kozik.

Adres kontaktowy Biura Projektu:
ul. Reymonta 4, pok. 09
30-059 Kraków
tel. 12 663 50 05, 506 006 070
fax: 12 663 70 86
e-mail: tomasz.kozik@uj.edu.pl

Galeria zdjęć

Analizator elektrochemiczny - Wydział Chemii UJ

 

Laboratorium analiz - Instytut Zoologii UJ

 

Mikroskop stereoskopowy z monitorem LCD - Wydział Chemii UJ

 

Oprzyrządowanie laboratorium analiz - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

 

Oprzyrządowanie laboratorium analiz - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

 

Oznakowanie zakupionego sprzętu - Insytut Zoologii UJ

 

Pracownia komputerowa - Instytut Zoologii UJ

 

Pracownia studencka - Instytut Fizyki UJ

 

Pracownia studencka - Instytut Fizyki UJ

 

Rozmieszczenie tablic informacyjnych - Instytut Fizyki UJ

 

Rozmieszczenie tablic informacyjnych - Wydział Chemii UJ

 

Rozmieszczenie tablic informacyjnych - Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

 

Serwer - Instytut Zoologii UJ

 

Stanowisko komputerowe - Instytut Zoologii UJ

 

Zestawy komputerowe - Wydział Chemii UJ