Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

GATE Scientific meetings 2023

GATE Scientific meetings to cykliczne spotkania naukowe organizowane przez uczestników projektu OpenGATE (http://www.opengatecollaboration.org/) poświęcone modelowaniu procesów fizycznych w obrazowaniu medycznym i radioterapii z wykorzystaniem metod Monte Carlo.  GATE jest oprogramowaniem open-source opartym na pakiecie Geant-4, które stało się de facto standardowym narzędziem szeroko używanym w badaniach naukowych i przedklinicznych. Oprogramowanie GATE wykorzystywane jest między innymi podczas projektowania nowych urządzeń do obrazowania medycznego, optymalizacji protokołów akwizycji danych a także rozwoju technik rekonstrukcji obrazu, korekcji i obliczanie dawek w radioterapii i wielu innych.
 
Obecna konferencja GATE Scientific meetings 2023 jest organizowana przez grupę z Zakładu Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań UJ, która od lat aktywnie uczestniczy w rozwoju tego oprogramowania oraz Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Poprzednie edycje odbywały się między innymi w Niemczech (University of Wuppertal) czy Francji (Centre de Lutte contre le cancer Léon Bérard, Lyon). Obecnie planowana edycja jest pierwszą w formacie nie-zdalnym po okresie pandemii. Tradycją spotkań GATE jest niepobieranie opłat konferencyjnych.
 
Spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszym dniu spotkania odbędzie się hackaton, w którym programiści GATE’a a także osoby zainteresowane dodaniem nowej funkcjonalności wspólnie będą pracować nad nowymi rozwiązaniami. Drugi i trzeci dzień ma bardziej standardową formę sesji naukowych z prelegentami prezentującymi swoje prace. Pierwszy wykład przewidziany jest jako wprowadzenie dla osób nieznających platformy, prezentujące jej możliwości oraz zastosowania.
 
Termin: 24-26 kwietnia 2023
 
Miejsce: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 (24 kwietnia - hackaton) oraz Aula wykładowa Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 40 (25-26 kwietnia)
 
 
 
GATE Scientific meetings are cyclical scientific meetings organized by the participants of the OpenGATE project (http://www.opengatecollaboration.org/) devoted to modeling of physical processes in medical imaging and radiotherapy using Monte Carlo methods. GATE is an open-source software based on the Geant-4 package that has become a standard tool, widely utilized in scientific and pre-clinical research. GATE software is used mainly in the design of new medical imaging devices, optimization of data acquisition protocols as well as the development of image reconstruction techniques, correction and calculation of doses in radiotherapy, etc.
 
The current GATE Scientific meetings 2023 conference is organized by a group from the Department of Experimental Particle Physics and Applications from the Jagiellonian University, which has been actively involved in the development of this software for years, and The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences. Previous editions were held e.g. in Germany (University of Wuppertal) or France (Centre de Lutte contre le cancer Léon Bérard, Lyon). The currently planned edition is the first in a non-remote format after the pandemic. It is a tradition for GATE meetings not to charge conference fees.
 
The meeting consists of two parts. On the first day of the meeting, a hackathon will take place, in which GATE programmers and people interested in adding new functionality will work together on new solutions. The second and third days have a more standard form of scientific sessions with speakers presenting their work. The first lecture is intended as an introduction for people unfamiliar with the platform, presenting its possibilities and applications.
 
Date: April 24-26, 2023
 
Venue: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science, Jagiellonian University, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 (April 24 - hackathon) and the Lecture Hall of Collegium Medicum, Jagiellonian University, ul. Kopernika 40 (April 25-26)
 
Conference website: https://indico.in2p3.fr/event/28828/