Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Finansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na WFAIS

Poniższa lista przedstawia projekty zakwalifikowane w Konkursie MNS 2021.

 

Tytuł projektu Kwota
Architektura cytoszkieletu w procesach endocytozy i mechanotransdukcji komórkowej – rola białek CLIP1, IqGAP i MARK2 w tworzeniu nowych struktur mikrotubularnych 22 500
Signal enhancement using parahydrogen for zerofield NMR detection of 15N-pyridinium and 15Naniline derivatives 32 000
Skalowalna metoda osadzania ścieżek metalicznych do zastosowań w perowskitowych ogniwach słonecznych 25 060
Metody algebr operatorowych w zastosowaniach do teorii informacji kwantowej 4 104
Czy więcej znaczy lepiej? Samoorganizujące się monowarstwy organiczne z wielokrotnymi grupami wiążącymi 59 500
Pomiary magnetyczne i kalorymetryczne dla dwóch związków Co(NCS)2(L)k 26 000
Akrecja gazu Własowa na czarne dziury 9 400
Identyfikacja fazowa nanostruktur tlenkowych na podłożach perowskitowych 30 000
Estimation of sensitivity and scatter fraction as NEMA NU2 characteristics for 24 modular J-PET 35 000
Strefowe wygrzewanie rozpuszczalnikowe warstw perowskitowych 23 663
Radio Continuum Modelling of (U)LIRGs using Bayesian fitting framework 10 000
Charakteryzacja jakości obrazowania czasów życia pozytonium za pomocą detektora J-PET 21 000
Investigation of nano- and micro diamonds... 13 650
Uniwersalne kwantowe wzbudzenia kolektywne w układach silnie skorelowanych fermionów sieciowych 9 600
Badanie przewodnictwa i rozkładu temperatur w cieńkich warstwach nowych organicznych materiałow kompozytowych 36 650
Test of the CPT symmetry in ortho-positronium annihilations beyond the 10-4 precision with 4-layer J-PET setup 20 760
Aptamery jako molekuły detekcyjne w modelowym biosensorze opartym o Spektrometrię Odbiciową Światła Białego 28 000
Wpływ naświetlania w powietrzu  na stabilność materiałów… 10 500
Zastosowanie uczenia maszynowego do rozpoznania obiektów w obrazach z mikroskopii sił atomowych 6 991
Badanie składu komet za pomocą spektroskopii molekularnej na falach milimetrowych 14 750
Synthesis and quality check of the R5T2In4 (R = Gd-Tm, T = Rh, Ir) samples needed for completion of the doctoral study 29 900
Investigation of physicochemical processes… 12 100
Struktura chemiczna oraz elektronowa układów policyklicznych na powierzchniach krystalicznych w badaniach skaningowej mikroskopii i spektroskopii tunelowej 14 000
Badanie HNMR zamarzania śladowych ilości wody oraz badanie EPR zmiany melaniny wywołanych hydratacją w ekstremofilnych grzybach zlichenizowanych z Pustyni Atacama oraz Antarktydy 8 054
Wpływ orientacji grup bocznych polimerów 29 600
Wykonanie analizy składu molekularnego mikropęcherzyków 22 550
Electron transporting materials from organic light-emitting diodes… 30 000
Monitoring cell invasion mechanism by means of 3D cancer spheroid model 23 000
Konstrukcja i testy małoskalowego prototypu detektora do monitorowania rozkładu dawki w terapii protonowej 28 000
Sprawdzenie możliwości wykorzystania światłowodu kagome wypełnionego parami rubidu do budowy pamięci kwantowej 15 000
Wpływ obniżonego stężenia glutationu na generowanie reaktywnych form tlenu w ludzkich liniach komórkowych: melanocytów i czerniaka. 20 000
Rola wimentyny w adhezji białka szczytowego wirusa SARS-CoV 2 49 000
Automatyzacja analizy mikrotomograficznej unaczynienia za pomocą uczenia maszynowego 6 000
Hyperons in holographic QCD 16 800
Wpływ wywołanego naświetlaniem dalekozasięgowego porządkowania magnetycznego na widma magnetycznego dichroizmu kołowego 38 100
Badanie rozpuszczonego HP 129Xe w podukładach izolowanych 19 000
Low frequency analysis of peculiar radio galaxies 8 700
Opracowanie metody pomiaru aktywności właściwej 210Po w akrylu na potrzeby eksperymentu DarkSide-20k 20 000
Standing Gravitational Waves and Memory Effect 4 000
Predicting the redshift of γ-ray loud AGNs and GRBs using machine learning 18 200
Study of the non-specific intermolecular interaction 23 600
Wyznaczenie zasięgu wiązki protonowej w fantomie PMMA 15 000
Klasyfikacja zmian nowotworowych napodstawie badania mikro CT za pomocą algorytmów uczenia maszynowego. 6 400
Badanie mechanizmu dyfuzji oraz funkcji STP i STD organicznego urządzenia memrystywnego opartego na dyfuzji jonów 10 000
Topologiczne stany materii i wyższe teorie cechowania 10 000
Wpływ hiperglikemii na skład proteomiczny pęchcerzyków zewnątrzkomórkowych… 25 000
Low frequency observation of mega parsec-size radio galaxies 6 150
Optymalizacja spektroskopii Ramana wzmocnionej na ostrzu sondy skanującej (TERS) do pomiarów struktury chemicznej DNA 28 000
Commissioning and assembling of a full  Positron Emission Mammography prototype for detection of breast cancer 15 700
Biocompatible grafted copolymer brush-coatings with enhanced temperature-dependent response for protein and cell manipulation 24 941
Koherentny transfer populacji w ciepłych parach rubidu 23 000
Wybór parametrów rekonstrukcji obrazu Q.Clear dla małych  ogniskowych zmian patologicznego wychwytu analogów somatostatyny znakowanych 68Ga 8 500
Badanie wykresu Dalitza dla rozpadów pozytronium za pomocą tomografu J-PET 15 000
Spektroskopia o ultra wysokiej zdolności rozdzielczej i czułości przy użyciu optycznego wzmacniacza parametrycznego w zastosowaniu do diagnostyki plazmy generowanej laserowo 23 000
Wpływ prototypowego  opatrunku PHB o strukturze przestrzennej, wykonanym techniką przędzenia na mokro, na podstawowe funkcje komórkowe 17 320
Bliskie pole plazmonowe – badania mikroskopowe i zastosowania 33 000
Zastosowanie sieci neuronowych do skrócenia czasów autokorelacji w Monte Carlo z łańcuchami Markowa 15 200
Inkluzywna produkcja Σ + (1385) w zderzeniach p+p 3.5 GeV 14 000
Tracing the galaxy environment in GAMA using WISE bands 10 100
Oznaczenie stężenia boru w komórkach nowotworowych i prawidłowych 25 000
Badanie dynamiki gazu elektronowego 22 500
Budowa reprezentacji grafowych dla problemu małej ilości danych treningowych na przykładzie związków chemicznych 7 000
Domieszkowanie ZnO w celu dopasowania poziomów energetycznych w perowskitowych ogniwach słonecznych 8 000
Badania efektów wieloelektronowych (oddziaływań elektron-elektron i elektron-fonon) w dwuwymiarowych gazach elektronowych (2DEG) uformowanych przy powierzchniach półprzewodników III-V 27 500
Działanie spektralne 3+1 dla rozmaitości Lorentzowskich 15 536