Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Konkurs na stanowisko doktoranta/ki - stypendysty/ki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w ramach grantu NCN – „Symfonia 3”

Nazwa jednostki:
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, ul. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków

Nazwa stanowiska:
Doktorant/ka - Stypendysta/ka

Wymagania:

  1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci/kandydatki spełniający wymagania określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” wprowadzonym Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku.
  2. Ukończone studia magisterskie z zakresu biofizyki, fizyki lub chemii (akceptowani będą także kandydaci, którzy planują zakończenie studiów do września 2018 r.),  oraz pomyślny wynik kwalifikacji na studia doktoranckie na WFAiIS UJ uzyskany w najbliższym możliwym terminie.
  3. Pożądana wiedza z zakresu doświadczalnej biofizyki układów biologicznych  oraz praktyczne doświadczenie w zakresie hodowli komórki oraz pomiarów obrazowania AFM i właściwości mechanicznych żywych komórek.
  4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  5. Praktyczna znajomość oprogramowania użytkowego do analizy danych doświadczalnych i prac biurowych.

Opis zadań:

Prace badawcze w projekcie pt. „Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności” obejmują hodowlę komórek, przygotowywanie komórek/tkanek do pomiarów z użyciem mikroskopii AFM/fluorescencyjnej, pomiary elastyczności komórek z wykorzystaniem technik nanoindentacji, oraz spektroskopii sił atomowych  do pomiarów oddziaływania pomiędzy komórkami, charakteryzowanie morfologii komórek śródbłonka. Prace związane są z analizą danych, przygotowywaniem raportów i streszczeń do publikacji, upowszechnianiem i prezentacją wyników projektowych na konferencjach i seminariach, współpracą z pozostałymi członkami interdyscyplinarnego zespołu badawczego realizującego projekt, w tym z Jagiellońskim Centrum rozwoju Leków „JCET” UJ w Krakowie.

Typ konkursu: NCN - „Symfonia 3”

Termin składania ofert: 15 czerwiec 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium NCN (zgodnie z w/w Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, regulamin dostępny na stronie NCN)

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną (PDF, w tytule maila proszę wpisać „Stypendium NCN Symfonia 3”) na adres email: konfer.nanosam@uj.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać życiorys z opisem wykształcenia, dotychczasowych osiągnięć z zakresu prac badawczych (jeśli są)  i osiągnięć naukowych osoby wnioskującej (jeśli są) pozwalające na ocenę w oparciu o kryteria w w/w Regulaminie. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną „Informację o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „Zgodę na przetwarzanie danych osobowych”.

Zastrzega się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kierownik projektu:
Prof. dr hab. Marek Szymoński
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii IF UJ,
Ul. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
Tel. 12 664 4624 / 4560

 

Do konkursu przystąpiła 1 kandydatka, Pani mgr Magdalena Rusaczonek. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19.06.2018r. zaakceptowaniem przez Komisję konkursową zgłoszonej kandydatury.

Download files
pdf
Ogłoszenie o konkursie