Profil absolwenta

Absolwent kierunku ASTRONOMIA

 - posiada wiedzę z zakresu współczesnej astronomii i fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno przyrodniczych,

 - rozumie i umie opisywać zjawiska przyrodnicze,

 - potrafi gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje,

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- praca w obserwatoriach i planetariach,

- instytucje astrofizyczne i meteorologiczne,

- zespoły prowadzące obserwacje satelitarne,

- grupy naukowe realizujące międzynarodowe programy badawcze

- praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwent kierunku BIOFIZYKA

- posiada szeroką wiedza z zakresu biofizyki medycznej i biofizyki molekularnej,

- posiada wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędna do obsługi różnego rodzaju sprzętu medycznego używanego w diagnostyce lekarskiej (np. tomograf, elektrokardiograf, ultrasonograf)

- zna metody fizyczne stosowane w diagnostyce medycznej, biochemicznej oraz w terapii radiacyjnej;

- posiada umiejętności wymagane do współpracy z firmami produkującymi i handlującymi sprzętem medycznym;

- zna wachlarz technik badawczych używanych w laboratoriach biofizycznych i biotechnologicznych, wiedza  z zakresu modelowania i syntezy dedykowanych materiałów o przeznaczeniu biomedycznym, umiejętność posługiwania się technikami bioinformatycznymi w teoretycznej analizie układów złożonych (biofizyka molekularna).

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- wyspecjalizowane jednostki służby zdrowia,

- wyspecjalizowane placówki badawcze i rozwojowe, m.in. firmy farmaceutyczne, firmy produkujące sprzęt i aparaturę nowych technologii

Absolwent kierunku FIZYKA

- posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych,

- może zdobywać i poszerzać wiedzę w zakresie trzech specjalizacji: studia fizyki teoretycznej, fizyki doświadczalnej lub fizyki komputerowej,

Studia z Fizyki Teoretycznej

Absolwenci specjalizacji fizyka teoretyczna nabywają biegłości w posługiwaniu się wyrafinowanymi metodami matematycznymi, pozwalającymi na konstrukcję odpowiednich modeli teoretycznych, które nie tylko opisują różne zjawiska fizyczne, ale również przewidują nowe efekty.

Studia z Fizyki Doświadczalnej

Absolwenci specjalizacji fizyka doświadczalna otrzymują wykształcenie pozwalające realizować te cele w przyszłości. Prace naukowe z fizyki doświadczalnej realizowane w Instytucie Fizyki UJ obejmują bardzo szeroki zakres zagadnień, którymi zajmuje się współczesna fizyka.

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- praca  w ośrodkach i placówkach naukowo – badawczych,

- praca w laboratoriach diagnostycznych i przemysłowych,

- wdrażanie w życie swoich osiągnięć naukowych,

- praca w firmach konsultingowych,

- praca w firmach związanych z przemysłem komputerowym,

- praca w sektorze publicznym i administracji,

- praca w szkole (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwent kierunku INFORMATYKA

- samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych, w tym na ich klasyfikację pod kątem złożoności, możliwych metod rozwiązania i implementację rozwiązań.

 - samodzielne formułowanie, opracowanie, realizację i weryfikację problemów informatycznych.

 -  umiejętne posługiwanie się narzędziami informatycznymi, w tym nowoczesnymi językami programowania i nowoczesnym sprzętem.

 -  samodzielne dokształcanie i adaptację do zmieniających się potrzeb na rynku informatyki stosowanej.

Przykładowe obszary zatrudnienia:

 - analityk i projektant systemów informatycznych,

 - konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach,

-  programista systemów informatycznych,

-  administrator sieciowych systemów komputerowych,

-  pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub w naukach szczegółowych, które korzystają z narzędzi informatycznych,

-  pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych, itd.,

-  nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

Absolwent kierunku ZAAWANSOWANE MATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIA

- posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami badawczymi i rozwiązywanie niestandardowych problemów z zakresu nauki o zaawansowanych materiałach i nanotechnologii,

- biegle obsługuje systemy informatyczne i specjalistyczne programy komputerowe,

- posiada nawyki autonomicznego działania, krytycznej ewaluacji wyników,

- jest przygotowany do podejmowania interdyscyplinarnych wyzwań badawczych.

Przykładowe obszary zatrudnienia:

- instytucje naukowo-badawcze i naukowo-edukacyjne;

- ośrodki badawczo-rozwojowe i diagnostyczne w przemyśle;

- jednostki kontroli jakości;

- przedsiębiorstwa działające w sektorze zaawansowanych materiałów i nanotechnologii;

- instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z tego zakresu.