Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie NCN OPUS-ST nr. 2016/21/B/ST7/01430

Nazwa jednostki: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński– Kraków,
Nazwa stanowiska: doktorant/stypendysta

Wymagania:
- status studenta studiów III stopnia na kierunku fizyka lub pokrewnym
- znajomość podstaw fizyki ciała stałego oraz fizyki powierzchni, doświadczenie praktyczne w badaniach naukowych,  znajomość podstaw techniki ultrawysokiej próżni (UHV) oraz technik badania powierzchni bazujących na UHV (np. dyfrakcja elektronów niskiej energii (LEED), spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (XPS), kątowo-rozdzielcza spektroskopia fotoelektronow (ARPES ),  udokumentowane poprzez zaliczone kursy na studiach, wykonane prace dyplomowe lub publikacje.
- znajomość języka angielskiego:  sprawna komunikacja i czytanie tekstów

Opis zadań:
Stypendysta(ka) będzie prowadził(a) badania w ramach projektu NCN OPUS-12-ST3 Parametry dwuwymiarowych gazów elektronowych (2DEG) uformowanych przy powierzchniach. W szczególności stypendysta(ka) będzie preparował powierzchnie kryształów zawierajace 2DEG, wykonywał(a) pomiary struktury atomowej i elektronowej powierzchni półprzewodników metodami ARPES, LEED i XPS, oraz opracowywał(a) uzyskane dane pomiarowe

Typ konkursu NCN: OPUS-ST
Termin składania ofert: 22 grudnia 2018, 23:59
Forma składania ofert: e-mail na adres  jj.kolodziej@uj.edu.pl
Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 3000 PLN / miesiąc na okres 8 m-cy

Dodatkowe informacje:
Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
- cv w tym opis osiągnięć naukowych kandydata, oraz listę publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych.
- liste wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych (stypendia, nagrody) oraz doświadczeń naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową (warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych)
- wykaz ocen ze studiów I stopnia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub inny dokument potwierdzający.
- oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.).

Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również wezwać wybranych kandydatów w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz  ewentualnie o terminie rozmów kwalifikacyjnych.