Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin nagrodził przedstawicieli świata akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 3 grudnia, w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich. 

W grupie nagrodzonych znaleźli się nasi Koledzy z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej: Profesor dr hab. Maciej Andrzej Nowak (profesor zwyczajny kierujący Centrum Marka Kaca i Zakładem Teorii Układów Złożonych, laureat nagrody w kategorii badań podstawowych), Profesor dr hab. Franciszek Krok (laureat nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe mające światowe znaczenie uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora) oraz Profesor dr hab. Stanisław Kistryn (laureat nagrody za osiągnięcia organizacyjne).

Zastosowanie koncepcji złożoności doprowadziło Profesora Nowaka do szeregu spektakularnych odkryć zarówno w dziedzinie cząstek elementarnych (konsekwencje łamania symetrii chiralnej), jak również w dziedzinie macierzy przypadkowych (teoria wolnych operatorów niehermitowskich, teoria spektralnych fal uderzeniowych). Ponieważ formalizm wielkich macierzy przypadkowych można traktować jako swoisty rachunek prawdopodobieństwa dla gigantycznych zespołów danych, otrzymane wyniki mają fundamentalne zastosowania interdyscyplinarne we współczesnym cyfrowym świecie masowego przepływu informacji biologicznej, technologicznej i ekonomicznej.

 

Profesor Krok jest specjalistą zajmującym się głównie analizą procesów samoorganizacji zachodzących na powierzchniach ciał stałych oraz opisem charakterystycznych cech i różnorodnych właściwości fizykochemicznych tych powierzchni oraz powstających nanostruktur z wykorzystaniem technik opartych na skaningowych metodach obrazowania. Kierowany przez Profesora Kroka zespół badawczy w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego zajmuje się między innymi nanostrukturyzacją powierzchni półprzewodników typu AIII-BV przy użyciu techniki FIB oraz opracowywaniem metod wytwarzania nanostopów z niemieszających się metali.

 

Nagrodą za wyróżniającą działalność organizacyjną uhonorowano Profesora Kistryna, specjalistę z zakresu fizyki jądrowej układów kilkunukleonowych, pełniącego od 2012 roku funkcję Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw badań naukowych i funduszy strukturalnych. Pan Prorektor jest lub był członkiem wielu zespołów specjalistycznych i komitetów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji branżowych, grup eksperckich oceniających wnioski dotyczące wykorzystania Funduszy Europejskich oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych. Od szeregu lat jest zaangażowany w budowę europejskich sieci współpracy naukowej.