Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KNOW - podsumowanie

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ UJ JAKO CZŁONEK
KRAKOWSKIEGO KONSORCJUM NAUKOWEGO IM. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO "MATERIA-ENERGIA-PRZYSZŁOŚĆ", KTÓRE W LATACH 2013 – 2017 MIAŁO STATUS
KRAJOWEGO NAUKOWEGO OŚRODKA WIODĄCEGO (KNOW)

W skład Konsorcjum wchodziły następujące instytucje naukowe:

 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Wydział Chemii UJ
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

Konsorcjum uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w wyniku rozstrzygnięcia pierwszej edycji konkursu ogłoszonego przez MNiSW w roku 2012. Status KNOW wiązał się z otrzymywaniem przez Konsorcjum przez okres 5 lat dotacji w wysokości 10 mln PLN rocznie. Na mocy uchwały podjętej przez Radę Konsorcjum udział Wydziału WFAIS w tej dotacji wynosił 2 250 tys. PLN rocznie.

Uzyskane środki umożliwiły podjęcie przez Wydział szeregu działań mających na celu rozwój prowadzonych w jego ramach badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej. W zakresie dotyczącym badań działania te obejmowały:

 • Coroczne ogłaszanie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych  realizowanych przez pracowników WFAIS (konkursy FOCUS). Preferowane były projekty mające już główne źródło finansowania i prowadzone we współpracy w ramach Konsorcjum. W latach 2013-2017 dofinansowano w ten sposób ponad 100 projektów badawczych;
 • Coroczne ogłaszanie konkursu na dofinansowanie organizacji konferencji naukowych;
 • Przeprowadzenie trzech konkursów – w latach 2013, 2014 i 2015 – na 3-letnie kontrakty asystenckie (post-doc) w ramach realizowanych na WFAIS projektów badawczych. W wyniku tych konkursów zatrudniono na Wydziale 10 osób, które pracowały naukowo w ramach 3-letnich kontraktów finansowanych ze środków KNOW.
 • Zapraszanie wybitnych naukowców z ośrodków zagranicznych jako profesorów wizytujących.
 • Fundowanie nagród dla pracowników WFAIS UJ za wybitne osiągnięcia badawcze.

W zakresie dotyczącym rozwijania działalności dydaktycznej Wydziału oraz kształcenia młodej kadry badawczej inicjatywy i działania obejmowały:

 • Coroczną organizację konkursu i fundację 12 stypendiów doktoranckich im. Mariana Smoluchowskiego;
 • Coroczną organizację konkursu i fundację stypendiów dla najlepszych studentów odbywających studia I (stypendia Juvenes-KNOW) i II stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale FAIS UJ.

Powyższe działania zaowocowały wymiernym rozwojem i wzrostem poziomu badań naukowych na Wydziale. Wiele prac wykonanych przez beneficjentów projektu KNOW opublikowanych zostało w czasopismach naukowych o najwyższej renomie. Podniesiono również atrakcyjność odbywanie na Wydziale FAIS UJ studiów na wszystkich stopniach kształcenia.