Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus+ Studia

Ogólne warunki i kryteria

Rekrutacja w programie Erasmus+studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb (zakładka wymiana studencka). Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na centralnej stronie programu Erasmus+Studia: http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Listę uczelni, z którymi Wydział lub jego jednostki mają podpisane umowy bilateralne można pobrać tutaj.

Istnieje również możliwość wyjazdu do uczelni, z którą Wydział nie ma podpisanej umowy, o ile inna jednostka UJ takową posiada. Z możliwości tej (po spełnieniu dodatkowych warunków) mogą skorzystać tylko studenci, którzy z powodzeniem przeszli proces rekrutacji na wyjazd Erasmus+.

O stypendium ubiegać się może każdy student Wydziału. W czasie wyjazdu nie można przebywać na urlopie dziekańskim lub studenckim.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus+. Dodatkowo można wskazać dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku niezakwalifikowania się do pierwszej.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: średnia minimum 4.0.
 3. Dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem.
 4. Dodatkowa działalność: w Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.
 5. Aktualne CV
 6. Dokument dodatkowy (opcjonalny): list rekomendacyjny.

Uwagi ogólne:

 • Nie popieramy rekrutacji studentów I roku I stopnia oraz wyjazdów na ostatni semestr studiów II stopnia.
 • Osoby, które nie kończyły studiów I stopnia na wydziale FAiS UJ powinny dostarczyć dokument potwierdzający ukończenie studiów wraz z uzyskaną oceną i nazwa uczelni.
 • Kwalifikacji warunkowej podlegają studenci I roku studiów I stopnia oraz studenci III roku studiów I stopnia. Ta warunkowość znika po pozytywnym zakończeniu I roku lub po podjęciu studiów magisterskich na tym samym wydziale.
 • Rekrutacja główna odbywa się w styczniu.
 • Rekrutacja dodatkowa odbywa się w maju i/lub wrześniu.
 • Kwalifikacji kandydatów dokonuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w składzie.
 • Od decyzji Komisji kandydaci mogą się odwołać do Dziekana d/s Studenckich w terminie do tygodnia.
 • Wyboru przedmiotów w Learnig Agreement dokonuje student. Podlega on akceptacji koordynatora i/lub dyrektora d/s dydaktycznych instytutu.
 • Zalecane jest zdobycie w uczelni partnerskiej 30 punktów ECTS na semestr.
 • Zaliczenie przedmiotu w uczelni partnerskiej odbywa się decyzją prowadzącego zajęcia.
 • Transcript of Records (wystawiane przez UJ) jest wymagane w niektórych uczelniach partnerskich. Przed wyjazdem należy je znaleźć na stronie UJ, wypełnić i wysłać do uczelni partnerskiej. W praktyce często jest to wydruk z USOSa listy przedmiotów w języku angielskim.
 • Transcript of Records jest też dokumentem wystawianym przez uczelnię partnerską po pobycie i potrzebnym do zaliczenia roku w uczelni macierzystej. Zaliczenia dokonuje koordynator wydziałowy i/lub dyrektor ds. dydaktycznych.
 • Na okres wyjazdu w ramach programu Erasmus+ student może w UJ uzyskać ITS, ale nie ma takiego wymogu.
 • Po rekrutacji studenci są zawiadamiani o wynikach przeważnie pocztą elektroniczną. Ogłaszane jest dla nich spotkanie organizacyjne. Studenci podpisują umowy z UJ (zwykle maj/czerwiec).
 • Studenci otrzymują zgodę uczelni partnerskiej na uczestnictwo w programie. Jest to tzw. Letter of Acceptance.
 • Studenci muszą założyć konto w euro w polskim banku.
 • Koniecznie składają aplikację do uczelni partnerskiej wg formularza tam znalezionego.
 • Z DMWS uzyskują zaświadczenie do NFZ (dodatkowo potrzebne jest oświadczenie rodzica) do otrzymania EKUZ.

Program Erasmus - praktyki

Centralna strona uniwersytecka dotycząca praktyk w ramach programu Erasmus+
Rekrutacja odbywa się przez DOSZ
https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/traineeship
Praktyka musi trwać 3 miesiące. Do rekrutacji nieodzowna jest potwierdzona znajomość właściwego języka obcego.
Wydziałowa strona praktyk studenckich

Koordynatorzy

Prof. dr hab. Bartłomiej Dybiec
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus
erasmus.wfais@uj.edu.pl
pok. D-2-26
tel. 12 664 4783

dr Szymon Sikora
Koordynator kierunku Astronomia
szymon.sikora@uj.edu.pl
tel. 12 623 8633