Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcje nauczycielskie

Zajęcia sekcji nauczycielskich  są dodatkową opcją, dostępną dla studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii, studiów matematyczno-przyrodniczych oraz astrofizyki i kosmologii, której zaliczenie daje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkole. Student uzyskuje „Zaświadczenie uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej" wystawiane przez Studium Pedagogiczne UJ.

W ramach proponowanych dodatkowych bloków zajęć można – zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami kształcenia nauczycieli  –  uzyskać kwalifikacje:

  • do nauczania fizyki w gimnazjum i liceum - sekcja nauczycielska fizyki
  • do nauczania przyrody w szkole podstawowej – sekcja nauczycielska przyrody w szkole podstawowej.

Uzyskanie podwójnych kwalifikacji (tzn. do nauczania i fizyki i przyrody) jest również możliwe  ale wymaga zaliczenia dwóch  autonomicznych bloków zajęć, przy czym zajęcia z pedagogiki ogólnej i psychologii ogólnej oraz podstaw dydaktyki wystarczy zaliczyć w ramach jednej z sekcji.

W zajęciach sekcji nauczycielskich mogą uczestniczyć nie tylko studenci studiów I i II stopnia, ale także studenci studiów III stopnia (za zgodą opiekuna naukowego i kierownika Studiów Doktoranckich). 

Zajęcia tych sekcji są zajęciami dodatkowymi, deklarowanymi indywidualnie przez studenta. Punkty ECTS potrzebne do realizacji zajęć mogą pochodzić z puli punktów dodatkowych (po 30 ECTS na studiach I i II stopnia).

Kształcenie na tych sekcjach składa się z dwóch komponentów:

  • przedmioty psychologiczno-pedagogiczne (prowadzone przez  Studium Pedagogiczne UJ, ul. Wiślna 3)
  • metodyka nauczania przedmiotu (fizyki lub przyrody) wraz z praktykami i ćwiczeniami w szkole (prowadzone przez Instytut Fizyki UJ).

Aby wziąć udział w zajęciach sekcji nauczycielskiej należy (niezależnie od zgłaszania na poszczególne zajęcia tej sekcji) wysłać zgłoszenie – email do sekretariatu dydaktycznego (do dnia 26. IX) do Pani Doroty Gumuli (dorota.gumula@uj.edu.pl) o treści:

Deklaruję swój udział w sekcji nauczycielskiej
nazwa wybranej sekcji nauczycielskiej
imię nazwisko
kierunek studiów
rok studiów
Nazwę sekcji nauczycielskiej należy powtórzyć w tytule emaila.

Wpisywanie na zajęcia sekcji odbywa się poprzez USOSweb. Ostateczny termin wpisywania się na zajęcia prowadzone przez Studium Pedagogiczne http://www.sp.uj.edu.pl (psychologia, pedagogika, podstawy dydaktyki) upływa 26 września.

Kierownik sekcji nauczycielskich

Prof. dr hab. Antoni Pędziwiatr

Telefon:  12 664-4527
E-mail: antoni.pedziwiatr@uj.edu.pl
Przyjmuje:
piątek 9.00 - 10:00

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja nauczycielska fizyki

Zajęcia tej sekcji adresowane są do studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii, studiów matematyczno- przyrodniczych oraz astrofizyki i kosmologii. Programy studiów tych kierunków zawierają wystarczające liczby godzin  zajęć merytorycznych więc studenci muszą jedynie zaliczyć bloki zajęć psychologiczno-pedagogicznych, metodycznych oraz odbyć praktyki.

Poniższe tabele zawierają zalecaną kolejność realizacji zajęć:

plany studiów dla sekcji nauczycielskiej fizyki (I i II stopień, kierunki: fizyka, biofizyka, astronomia, zaawansowane materiały i nanotechnologia, studia matematyczno-przyrodnicze oraz astrofizyka i kosmologia)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekcja nauczycielska przyrody w szkole podstawowej

Zajęcia tej sekcji adresowane są do studentów fizyki, biofizyki, astronomii, zaawansowanych materiałów i nanotechnologii.
Ze względu na to, że przygotowanie merytoryczne w zakresie przyrody wymaga zaliczenia przedmiotów nie tylko z fizyki ale dodatkowo z chemii,  biologii i geografii - konieczne jest odbycie dodatkowych zajęć merytorycznych, których brakuje w programach poszczególnych kierunków studiów. Stąd pojawiają się różnice w ofercie dla poszczególnych kierunków- przedstawione w tabelach.
Najkorzystniejszą sytuację mają studenci biofizyki, którzy muszą dodatkowo zaliczyć  tylko zajęcia z geografii.
Studenci ZMiN muszą dodatkowo zaliczyć zajęcia z biologii i geografii.
Studenci fizyki i astronomii muszą zaliczyć zajęcia z chemii, biologii i geografii.

Można te zajęcia odbyć w trakcie studiów I stopnia ale jest to zbyt obciążające czasowo. Zaleca się więc przesunięcie (według uznania studenta) niektórych zajęć na studia drugiego stopnia.
Studenci, którzy nie zaliczyli części zajęć na studiach I stopnia, a chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej, muszą na studiach II stopnia uzupełnić brakujące zajęcia.   
 

plany studiów dla sekcji nauczycielskiej przyrody w szkole podstawowej (I i II stopień, kierunki: Fizyka, Biofizyka, ZMIN, Astronomia)