Biofizyka

Specjalność Fizyki Medycznej

Obecny rozwój medycyny jest w dużym stopniu wynikiem zastosowania nowych metod fizycznych wspomaganych technikami komputerowymi  oraz wprowadzaniem nowych materiałów o unikalnych właściwościach. Dalszy postęp wymaga stałego i ścisłego współdziałania fizyków i lekarzy.  Absolwenci  Fizyki Medycznej posiadają szeroką wiedzę zarówno  z zakresu nauk matematyczno- fizycznych jak  i biomedycznych.  Symbioza tych  dziedzin nauki stwarza  atrakcyjną szansę uczestniczenia w rozwoju współczesnych metod terapii i diagnostyki medycznej w placówkach służby zdrowia i laboratoriach naukowych.

Specjalność Biofizyki Molekularnej

Szybki rozwój nauk biologicznych, farmaceutycznych i medycznych następuje w dużej mierze dzięki coraz lepszemu zrozumieniu zjawisk fizycznych leżących u podstaw procesów życiowych. Wywołuje to rosnące zapotrzebowanie na biofizyków, fachowców harmonijnie łączących wiedzę z dziedziny fizyki, chemii i informatyki, oraz różnych dziedzin biologii.  Studiowanie Biofizyki Molekularnej pozwala na poznanie eksperymentalnych, matematycznych i informatycznych metod fizyki stosowanych współcześnie do badania struktury, dynamiki i zmian konformacyjnychbiomolekuł, błon biologicznych oraz innych struktur subkomórkowych, a także mechanizmów molekularnych leżących u podłoża procesów zachodzących w układach biologicznych.
 

Studia Biofizyki I stopnia obejmują podstawowe przygotowanie w zakresie matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki. Prowadzone są one przy udziale pracowników Collegium Medicum UJ, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydziału Chemii.

Studia Biofizyki II stopnia pogłębiają i rozszerzają wiedzę zdobytą na I stopniu studiów. Obejmują poznanie problemów na styku fizyki, biochemii, biologii, biotechnologii, genetyki oraz nauk medycznych. Przygotowują specjalistów z biofizyki o interdyscyplinarnym profilu wykształcenia przeznaczonych do zatrudnienia w ramach szybko rozwijających się dziedzin pogranicza biologii, medycyny i nauk fizycznych.

Oferujemy:
naukę współczesnej matematyki, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, chemii, biologii, biochemii i biofizyki oraz informatyki,
dostęp do laboratoriów fizycznych i komputerowych, biblioteki, narzędzi opracowywania danych, nowoczesnego oprogramowania naukowo-badawczego, publikacji naukowych,
a także międzynarodową wymianę studencką w ramach europejskiego programu Socrates/ Erasmus,
możliwość współudziału w prowadzonych przez nas badaniach i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z ośrodkami zagranicznymi,
możliwość dalszego kształcenia w ramach studiów doktoranckich.
 

Dlaczego właśnie Biofizyka?

Tak jak spektakularne sukcesy fizyki zdominowały wiek XX, tak pokrewne jej biofizyka, biotechnologia i bioinformatyka zdają się dominować cywilizacyjny rozwój w wieku XXI. Wydarzenia ostatnich lat w dziedzinie biofizyki pokazują, że zrozumienie podstawowych problemów, takich jak na przykład dynamika reakcji biochemicznych, fałdowanie się struktur białka, magazynowanie i przetwarzanie energii w układach fotosyntetycznych, funkcjonowanie białek transportowych, czy też przepływ informacji w sieciach genetycznych i neuronowych jest niemożliwe bez dogłębnej znajomości fizyki molekularnej, informatyki stosowanej oraz chemii kwantowej.
Współczesne nauki techniczne czerpią z wiedzy ukrytej w układach biologicznych. Zrozumienie funkcjonowania tych układów jest kluczem do rozwoju nowych technologii w skali mikro i nano. Co więcej, produkcja i możliwość szerokiego zastosowania „inteligentnych" nanomaszyn w medycynie i farmakologii inspiruje też wysiłki zmierzające do skonstruowania komputerów opartych na pamięci molekularnej i powielaniu wzorów optymalnego przesyłania informacji w wielozadaniowych sieciach komunikacyjnych.
Interdyscyplinarne studia biofizyki pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami nauk z pogranicza fizyki, biologii i medycyny, dają solidne podstawy do pracy w dziedzinie diagnostyki medycznej, ochrony środowiska oraz projektowania i budowy aparatury biomedycznej.

Stypendium Iuvenes KNOW

Zapoznaj się z informacjami na temat Stypendium Iuvenes, którego fundatorem jest Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia – Energia – Przyszłość".